web header
Fotö gamla hamn

Välkommen till Fotö Samhällsförenings hemsida

Fotö Samhällsförening är en förening för boende på Fotö som syftar till att verka för öns bästa. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. I styrelsen, Fotö Öråd, finns även representanter för var och en av öns föreningar. För Öckerö kommun utgör öråden en samarbetspartner och remissinstans.

____________________________________________________________________

Aktuellt

 

Skrivelse till Öckerö kommun och svar angående dumpning av muddermassor utanför Vinga

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skrivelse 211205 till Öckerö kommun angående dumpning av muddermassor utanför Vinga

Planerna på att dumpa giftigt, miljöskadligt avfall utanför Vinga i samband med muddringen av inloppet till Göteborgs hamn är allmänt kända och diskuterade.

Fotö Öråd är uppvaktade av ett stort antal boende på Fotö som känner stor oro för den miljöpåverkan som detta kan skapa i vår del av skärgården. Vi upplever de negativa känslorna så tydliga och starka att vi å alla Fotöboendes vägnar vill be Öckerö kommun att agera mot Göteborgs Hamn i frågan.

I första hand ber vi Öckerö Kommun att förmå Göteborgs Hamn att besluta om en annan landbaserad plats för muddermassorna.

I andra hand ber vi Öckerö Kommun att inhämta begripliga garantier för att det föreslagna tillvägagångssättet inte kommer att förorsaka någon negativ miljöpåverkan i vår skärgård, vare sig nu eller i framtiden,  samt att tydligt kommunicera sådana garantier med medborgarna i kommunen.

I detta sammanhang vill vi också understryka att den oro vi möter inte i sig motsätter sig själva muddringen. Självklart måste Göteborgs hamn få utvecklas.

Styrelsen för Fotö Samhällsförening, Fotö Öråd

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Svar 211222 från Öckerö kommun angående dumpning av muddermassor utanför Vinga

Med anledning av er, Fotö öråds kontakt till Öckerö kommun med avseende på Göteborgs hamns projekt med farledsfördjupning och på uppmaning av Öckerö kommun KSO Jan Utbult vill jag här informera utifrån besöks- och näringslivenheten arbete med frågan.

Kommunen har valt att bevaka frågan genom Fiskekommunerna, detta mot bakgrund att fiskekommunerna och fiskets producentorganisationer (SFPO/HKPO) har intresse att fisket inte skall påverkas med än nödvändigt.
Fiskekommunerna är en organisation som omfattar nio kommuner i Bohuslän med fiske och vattenbruk som en betydande del av kommunernas verksamhet och intresseområde, se www.fiskekommunerna.se
Fiskekommunerna har inte deltagit som remissinstans under projekteringen av Göteborgs hamn, av denna anledning återfinns inget remissvar på Fiskekommunernas hemsida, man har heller inte lyft projektet i något pressmeddelande utan bevakningen sker i kommunikation med Göteborgs hamn och i det politiska samtalet. En del i detta arbete var att bjuda in Göteborgs hamn och Sjöfartsverket till Fiskekommunernas möte den 22 oktober 2021 för en redovisning av projektet.

Information av Sjöfartsverkets och Göteborgs hamn. Som anges ovan bjöds Sjöfartsverket in och representerade av Jenny Röström samt Göteborgs Hamn som representerades av Kristina Bernstén. 
Information om projektet Skandiaporten farledsfördjupning. Behovet baseras på att fraktfartygen har blivit och prognoseras bli större vilket sätter begränsningar för Göteborgs Hamn att ta emot dem, risken som ligger till grund om man inte anpassar sig till fartygsstorleken är att man tappar direkttransporter från främst Asien och Amerika, omlastning sker i sådant fall i andra europeiska hamnar vilket både försenar och fördyrar transporterna. 

Redan idag sker en årlig muddring av farleden p.g.a. att den ”slammar löpande igen”, dess muddermassor utgör inget ”toxid” avfall utan är rörligt bottensediment.  Massorna som löpande varje år muddra dumpas idag väst om Vinga på utsedda och godkända platser.

I den planerade muddringen som avser fördjupning av farleden beräknas ca: 20% vara ”Toxid” avfall, detta kommer från den del som innebär att man breddar djupet utifrån kajerna. Behovet är skapat av att fartygens storlek gör att de inte kan vända utanför kajen om den inte djupet breddas. De uppskattningsvis övriga 80% av farledsfördjupningen utgörs inte enligt undersökningar vara av ”Toxid” karaktär.

De dumpningsplatser man utsett och fått godkännande för väst om Vinga är fördjupningar där det idag inte sker något fiske. Man planerar att lägga den ”Toxida” massan underst och sedan täcka med övrig massa i syfte att isolera den ”toxida” massan. Det finn si projektet reglerat att ingen dumpning sker vid oväder i syfte med begränsa att massorna driver bort från dumpningsplatsen. Man har att ta hänsyn till de strömmar som naturligt finns och motverka dess påverkan så lång som möjligt.

Övergripande är det en bred uppfattning att vikten för Sverige att Göteborgs Hamn kan vara landningsplats för stora transportfartyg är betydande, detta har naturligt både ställt krav på fördjupningen men också på vikten av att det sker på ett ansvarfullt sätt. Alternativen till dumpning av massorna i havet är på land, volymen och tiden massorna måste lagras för att avdunsta innan kassation ställs både ut miljösynpunkt och möjlighet till dumping i havet.

VI bifogar HaVs yttrande till mark- och miljödomstolen av den 15/10 2021.

VI hänvisar för mer information till Göteborg s Hamn hemsida och Skandiaporten – Farledsfördjupning.https://www.goteborgshamn.se/hamnens-projekt/djupare-farleder-i-goteborgs-hamn/ 
För bevakning från Fiskekommunerna hänvisar vi till organisationens hemsida www.fiskekommunerna.se/remissvar 
(Not, idag finns inget remissvar hos Fiskekommunerna)

//Ronald Johansson
Öckerö kommun, Besöks- och Näringslivsenheten

____________________________________________________________________

Medlemsavgift år 2022 - Fotö Samhällsförening

Var med och stöd vår förenings arbete för vår fina ö.
Medlemsavgift: 100 kr per person eller 200 kr per familj
sätts in på PlusGirokonto 73 03 59-7 eller med Swish 1234 613 394

Glöm inte att skriva namn och e-postadress i meddelanderutan! Om du behöver en inbetalningsavi så kontakta Sonja Josefsson på tel 0706-090294. Information hur föreningen hanterar medlemsregister enligt EU:s direktiv GDPR finns på hemsidan.

Årets Fotöbo 2021

Vem anser du ska hedras med utmärkelsen Årets Fotöbo 2021? Lämna förslag till någon i styrelsen eller maila till kontakt@fotoorad.se. Motivera gärna ditt förslag. Styrelsen Fotö Öråd vill ha förslagen senast 12 januari 2022. Från de förslag som kommit in utser sedan Örådet Årets Fotöbo, som koras under årsmötet.

Årsmöte Fotö Samhällsförening

Lördagen 19 februari 2022 kl 15.00 i Sionkyrkans festlokal
Dagordning i enlighet med våra stadgar.
Övriga frågor kan tas upp på mötet eller mailas till fotoorad@gmail.com.
Efter mötet bjuds på tårta och kaffe.

____________________________________________________________________

”FOTÖ – Boken om öns historia”

För er som inte kunde komma på bokreleasen 20/11 för att hämta förhandsbeställda böcker och för er andra som också vill köpa boken, så finns möjlighet de kommande lördagarna 27/11 och 4/12 i Café Boa på Fotö kl 14-16. Läs mera om boken på Fotö Öråds hemsida (fotoorad.se). Välkomna önskar Fotö Samhällsförening.

____________________________________________________________________

Bokrelease lördag 20 november

Välkomna till bokrelease av ”FOTÖ – Boken om öns historia” lördagen 20/11 kl 13-16 i Café Boa på Fotö. Boken kommer då att finnas till försäljning, både för de som har förhandsbeställt och andra som är intresserade. Betalning sker endast med Swish. Fotö Samhällsförening bjuder på glögg och pepparkakor. Välkomna!

____________________________________________________________________

FOTÖ - Boken om öns historia

Nu är boken om Fotö klar efter två års arbete. Boken innehåller 320 sidor med massor av bilder (ca 750 st) och historia om människor, de gamla husen, alla fiskebåtar och mycket mer. Den ges ut av Fotö Samhällsförening med ekonomiskt stöd av Fotö Hamnförening. Tryckning kommer att ske i en begränsad upplaga. Därför behöver vi förhandsbeställningar för att garantera leverans. Boken kommer att bli en uppskattad present till sig själv, barn, barnbarn, nuvarande och f.d. Fotöbor samt alla andra som är intresserade av öns historia. En perfekt julklapp!

Pris: 320 kr. Förhandsbeställning av ett eller flera exemplar görs till: kontakt@fotoorad.se med angivande av emailadress, telefonnummer, namn och antal önskade exemplar av boken.

Förhandsbeställningar för garanterad leverans tas emot till 11 oktober då tryckeriet behöver besked om hur många exemplar av boken som ska tryckas. Vi fortsätter dock att ta emot beställningar även efter detta datum. Boken förväntas komma från tryckeriet i slutet av november/ början av december.

Arbetsgruppen Fotös historia:
Johan Sellgren, Bertil Börjesson, Holger Josefsson, Gunnar Agnesson och Göran Albinsson.

Innehåll:

Boken tar med läsaren på en resa som börjar med De första Fotöborna. I kapitlen Historiska händelser och i Livet på Fotö berättas hur allmän historia och specifika händelser påverkat livet på Fotö. Man kan läsa om de nio affärer som funnits på ön, om skolan och hur man transporterade sig till andra öar och till Göteborg.
I kapitlet Laga skifte med vackra kartor från 1897 framgår hur ön och omgivande utmarker (dvs andra mindre öar) delades upp mellan markägarna. En utredning 1955 inför kommande Byggnadsplan beskriver på ett utförligt sätt hur ön utvecklats och dess kommande utmaningar.
De 59 husen som är byggda före 1930 beskrivs med byggår, gamla och nya fotografier och ägarlängder. Fisket har varit en helt dominerande näring på Fotö sedan ön befolkades, och fortfarande är det många familjer som får sin utkomst härifrån. I kapitlet Fisket på Fotö finns 149 fiskebåtar och fem fraktskutor redovisade med bilder, när och var de byggdes, motorstyrka och ägare.
En stor del av den bildskatt från Fotö som vi samlat under arbetets gång visas i kronologisk ordning i Gamla bilder från Fotö samt en del med nytagna bilder för jämförelse i Fotöbilder då och nu. Slutligen får Ö-målet Fotödialekt ett eget kapitel med uttalsregler och lexikon. Vi hoppas att boken kommer till glädje både idag och i framtiden.

 

Här följer några exempel från olika sidor i boken. Klicka på bilderna för att förstora.

 

 

 

____________________________________________________________________

Foto Samhällsförenings årsmöte lördag 11 september

 

Vid årsmötet omvaldes till styrelsen: Bert Corneliusson, Bengt Engström, Christina Ivarsson, Bosse Johansson, Magnus Jonasson, Sonja Josefsson, Sigbritt Oscarsson och Johan Sellgren. Nyval till styrelsen: Claes Hinder och Holger Josefsson. Annika Jansson avgick från styrelsen efter 10 år. Hon avtackades med blommor för sitt stora engagemang och utmärkta insatser i arbetet för Fotö.

Stefan Möller - Årets Fotöbo 2020

Stefan Möller tilldelades utmärkelsen årets Fotöbo 2020 för hans genomförande av, och medverkan i, många aktiviteter som bidragit till ökad trivsel och förbättrad boendemiljö på Fotö, bland vilka särskilt kan nämnas mångårig skötsel av fotbollsplanen, byggandet av lekredskap för barnen och simboden i Vivi. Stefan är mycket uppskattad för sin hjälpsamhet, ansvarskännande och känd för att alltid ställa upp var och när det behövs.

Årets Hjältar 2020 - Besättningen på Stella Nova

Besättningen på Stella Nova från Fotö, Christer Bryngelsson, Mathias Jörnevik, Andreas Bryngelsson och Daniel Svensson, tilldelades utmärkelsen Årets Hjältar 2020 för sin insats med att rädda tre förlista engelska sjömän ur en livflotte efter att deras egen fiskebåt plötsligt kapsejsat och sjunkit en klar och kall natt på Nordsjön i maj 2020. En utan tvekan livräddande bedrift som rönte stor uppmärksamhet i såväl England som här hemma.

____________________________________________________________________

Foto Samhällsförenings årsmöte lördag 11 september kl 15.00 i Sionkyrkans samlingslokal

Förutom sedvanliga stadgepunkter kommer vi presentera mottagaren av utmärkelsen Årets fotöbo 2020 men också ge en presentation av boken " Fotö- boken om öns historia", ett praktverk som nu är i det närmaste färdig efter över 2 års gediget research- och sammanställningsarbete.
Kaffe och tårta blir det också som vanligt.
Välkomna!

____________________________________________________________________

Konstvågen 2021, 7-8 augusti, kl 11-18

Utställare på Fotö hälsar alla välkomna!

Gruppfoto av utställarna Marie Beijer, Ann-Sofie Berntsson, Jasmine Oh, Fredrik Sellgren, Leif Rosén och Jenny Brandulv under paraplyerna innan Konstvågen öppnade på söndagsförmiddagen. Under eftermiddagen kom solen tillbaka.

____________________________________________________________________

Göteborgs-Posten 210704

Stort reportage om Bosse Johanssons guidade skärgårdsturer till Vinga och sälsafari i Göteborgs-Posten 210704.

Sommarens sälsafari har dragit igång på allvar. Skepparen Bosse brinner lika mycket för historian kring Göteborgs skärgård som för dess marina miljö. (Bild: Nora Lorek)

____________________________________________________________________

Möte 210622 med Länsstyrelsen angående förslaget om naturreservat Vinga-Fotö-skärgården

Sedan Fotö Öråd har lämnat kritiska synpunkter på Länsstyrelsens förslag om naturreservatet Vinga-Fotö-skärgården kom Länsstyrelsens handläggare Maria Kilnäs (bilden) och Marie Tomingas till ett möte med Fotö Öråd och inbjudna markägare 210622. Maria visade ett uppdaterat förslag som även det bemöttes med kritiska synpunkter. Vidare redovisades den fortsatta processen där förslaget kommer ut på remiss till hösten eller nästa vår. ____________________________________________________________________

Fotö GIF:s midsommarfirande inställt

Tyvärr kommer Fotö GIF:s traditionella midsommarfirande på fotbollsplanen vara inställt även detta år.

____________________________________________________________________

(210527) Vinga-Fotöskärgården

Det finns ett förslag från Länsstyrelsen Västra Götaland om att göra Vinga-Fotöskärgården till ett större naturreservat än vad som redan finns idag på Vinga. Fotö Samhällsförening och näringsidkare samt markägare blev inbjudna till ett referensmöte den 5 maj där Länsstyrelsen presenterade förslaget. Syftet är att bevara holmarna för framtidens friluftsliv. Mycket av det som skulle regleras med ett naturreservat är redan idag reglerat på annat vis.
Vi har gått igenom förslaget nu lämnat ett svar på hur vi ser på detta och vi kan inte se att det gynnar öborna. Efter att Länsstyrelsen samlat in svar ska det ut på remiss till övriga Ö-råd mfl för att beslut ska tas första halvåret 2022.

Mvh Christina & Bosse, Fotö Öråd

____________________________________________________________________

Göteborgs-Posten 210213

Lördagen 210213 publicerades en stor artikel i GP om Thomas Holmbom och hans välgörenhetsarbete på Madagaskar.

____________________________________________________________________

Medlemsavgift år 2021 - Fotö Samhällsförening 

Var med och stöd vår förenings arbete för vår fina ö. Medlemsavgift: 100 kr per person eller 200 kr per familj sätts in på PlusGirokonto 73 03 59-7 eller med Swish 1234 613 394 Glöm inte att skriva namn och e-postadress i meddelanderutan! Om du behöver en inbetalningsavi så kontakta Sonja Josefsson på tel 0706-090294. Information hur föreningen hanterar medlemsregister enligt EU:s direktiv GDPR finns på hemsidan.

Årets Fotöbo 2020 

Vem anser du ska hedras med utmärkelsen Årets Fotöbo 2020? Lämna förslag till någon i styrelsen eller maila till fotoorad@gmail.com. Motivera gärna ditt förslag. Styrelsen Fotö Öråd vill ha förslagen senast 12 januari 2021. Från de förslag som kommit in utser sedan Örådet Årets Fotöbo, som koras under årsmötet. 

Årsmöte Fotö Samhällsförening 

Årsmöte skall enligt föreningens stadgar hållas innan april månads utgång. Vi avvaktar utgången av rådande pandemi och återkommer om datum.

____________________________________________________________________

(200925) Asfaltering av planen på Ussholmen klar

____________________________________________________________________

Göteborgs-Posten 200923

____________________________________________________________________

Göteborgs-Posten 200923

____________________________________________________________________

Göteborgs-Posten 200628

____________________________________________________________________

Midsommarfirande 2020

Pga coronapandemin meddelar Fotö GIF att det gemensamma midsommarfirandet på fotbollsplanen tyvärr är inställt i år.

 

 

____________________________________________________________________

Torslanda-Öckerötidningen 200404

(Förstora texten genom att klicka på tidningsartikeln.)

____________________________________________________________________

Torslanda-Öckerötidningen 200404

(Förstora texten genom att klicka på tidningsartikeln.)

____________________________________________________________________

Torslanda-Öckerötidningen 200404

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Fotö skola riskerar att förlora åk 3-6

(200315) Med anledning av förslag till Barn- och utbildningsnämndens möte på onsdag 200318 om flytt av åk 3-6 från Fotö skola har en skrivelse idag skickats till politiker i Öckerö kommun.

____________________________________________________________________

Årsmöte Fotö Samhällsförening 29 februari

Årsmötet i Fotö Samhällsförening var i år förlagd till Sionkyrkans festvåning för att kunna ta emot flera deltagare med tanke på den utannonserade filmvisningen. Mötet blev också välbesökt med cirka 75 personer.

Bild på styrelsen, dvs Fotö Öråd under 2020. Övre raden: Johan Sellgren, Bosse Johansson, Bert Corneliusson, Magnus Jonasson och Bengt Engström. Nedre raden: Sigbritt Oscarsson, Elisabeth Andersson, Amanda Holm Johansson, Christina Ivarsson, Sonja Josefsson och Annica Jansson. På bilden saknas Isak Jörnestrand och Johannes Holm.

Holger Josefsson tilldelades utmärkelsen Årets Fotöbo 2019 med följande motivering: Holger har under sina många år som hamnkapten och ledamot i Fotö Öråd, aktivt och förtjänstfullt utvecklat Fotös hamnar till mycket välfungerande och uppskattade platser för såväl boende som besökare. Utvecklingen har alltid skett med bevarande av Fotös unika miljö i fokus.

Magnus Jonasson lämnar över diplom och blommor till Holger (bilden ovan till vänster). Mötet avslutades med filmvisning "Havets Silver". Filmen spelades in 1952-55 av Erling Zackrisson och har sedan digitaliserats och redigerats av Jan G Andersson (på bilden ovan till höger). Jan visade även obearbetat filmmaterial från Fotö där han efterfrågade namn på personer som fanns med på filmen. Bilder nedan visar några scener från filmen.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Medlemsavgift år 2020 - Fotö Samhällsförening

Var med och stöd vår förenings arbete för vår fina ö.
Medlemsavgift: 100 kr per person eller 200 kr per familj
sätts in på PlusGirokonto 73 03 59-7 eller med Swish 1234 613 394

Glöm inte att skriva namn och e-postadress i meddelanderutan! Om du behöver en inbetalningsavi så kontakta Sonja Josefsson på tel 0706-090294. Information hur föreningen hanterar medlemsregister enligt EU:s direktiv GDPR finns på hemsidan.

Årets Fotöbo 2019

Vem anser du ska hedras med utmärkelsen Årets Fotöbo 2019? Lämna förslag till någon i styrelsen eller maila till fotoorad@gmail.com. Motivera gärna ditt förslag. Styrelsen Fotö Öråd vill ha förslagen senast 12 januari 2020. Från de förslag som kommit in utser sedan Örådet Årets Fotöbo, som koras under årsmötet.

Årsmöte Fotö Samhällsförening

Lördagen 29 februari 2020 kl 15.00 i Sionkyrkan
Dagordning i enlighet med våra stadgar. Övriga frågor kan tas upp på mötet eller mailas till fotoorad@gmail.com.

På detta möte har vi fått möjlighet att visa en mycket intressant och sevärd film, som handlar om liv och leverne i Bohuslän under 50-talet från Göteborg till Lysekil. Ett längre avsnitt av filmen handlar också om Fotö under samma tidsperiod. Filmen, "Havets silver", har visats för utsålda hus på Capitol i Göteborg och det är glädjande att vi nu också kan visa den på Fotö för våra medlemmar i samhällsföreningen.

Vi tror och hoppas på god uppslutning på detta årsmöte och därför har vi beslutat hålla mötet i Sionkyrkan som har bättre plats för många deltagare. Kaffe och tårta serveras som vanligt.

____________________________________________________________________

Kartläggning av den gamla bebyggelsen på Fotö

(191222)  Vi är en grupp bestående av Bertil Börjesson, Johan Sellgren, Gunnar Agnesson, Holger Josefsson, Amanda Holm och Göran Albinsson som har börjat kartlägga den gamla bebyggelsen på Fotö. Vi har börjat med att lämna ut frågeformulär till de fastighetsägare vars hus är äldre än 1930. Vi efterfrågar också gamla fotografier på husen. För att beskriva hur Fotös bebyggelse har växt fram samlar vid också på gamla kartor och flygfoton. Vi kommer att sammanställa resultatet i någon form när vi har samlat in material från flera olika källor. Vi återkommer med information om hur projektet fortskrider efter hand.

____________________________________________________________________

Konstvågen 3-4 augusti 2019

Årets Konstvågenutställare på Fotö: Marie Beijer, Jenny Brandulv, Fredrik Sellgren, Leif Rosén, Kajsa Hamberg, Isabella Samuelsson och Runa Mattsson. På bilden saknas Paulina Samuelsson.

____________________________________________________________________

Konstvågen 2019

Under helgen 3-4 augusti pågår Konstvågen i Öckerö kommun. På Fotö är det i år åtta utställare som har öppet kl 11-18 både lördag och söndag. Mera information finns på kommunens hemsida (www.ockero.se/konstvagen). Välkomna!

____________________________________________________________________

Midsommarafton 2019

Midsommarfirandet på Fotö var som vanligt välbesökt. Anders Börjesson spelade och sjöng. Deltagarna njöt av kaffe och läckra bakverk, träffade gamla och nya vänner. Många deltog i dansen kring midsommarstången innan en regnskur drog in över Fotö och alla tog skydd under tälten. När skuren var över kunde dragning av lotterivinsterna ske.

____________________________________________________________________

Midsommarfirande 2019

På midsommarafton arrangerar Fotö GIF traditionsenligt midsommarfirande på fotbollsplanen.

Samling kl 10.00 för att plocka blommor och klä midsommarstången.

Kl 15.00 börjar midsommarfirandet med resning av midsommarstången, Anders Börjesson sjunger och spelar, fika, lotterier, dans kring midsommarstången, dragkamp mm.

Fotö GIF hälsar alla välkomna!

 

____________________________________________________________________

Holger Josefsson lämnar över uppdraget som hamnkapten på Fotö till Johannes Holm

(190615) Holger Josefsson slutar nu som hamnkapten på Fotö efter 15 år. Under hans tid som hamnkapten har det hänt mycket i hamnarna på Fotö. I gamla hamnen fanns för 15 år sedan endast de 12 innersta sjöbodarna på Ussholmen. Sedan har bryggor och flera sjöbodar byggts samt sjösättningsramp för trucken. I både nya och gamla hamnen har det byggts garage för truckarna. 2014 utökades hamnplan på Ussholmen för att under sommaren bereda plats för husbilar. Då byggdes också ett servicehus för husbilar och gästbåtar. Spolplattor enligt nya regelverk är byggda i bägge hamnarna samt slang för sugtömning av septiktank på Ussholmen. 2015 sprängdes grundet bort i hamnbassängen, piren förlängdes och ny brygga för gästbåtar byggdes. 2016 ersattes den gamla gästhamnsbryggan med en ny. Senare samma år satte Telenor upp en mobilmast på Ussholmen, vilket löste det tidigare problemet med mobiltelefonskugga i sydvästra delen av Fotö. En utsiktsplattform på Ussholmen samt nya badstegar har också kommit på plats, till glädje för både gäster och Fotöbor.

Som hamnkapten har Holger kommit med många kreativa förslag, som han sedan efter hamnföreningens styrelses godkännande har genomfört på ett mycket bra och målmedvetet sätt. Gästhamnen har blivit ett alltmer populärt mål får både gästande båtar och husbilar. Holger hoppas nu dra ner på tempot och få mera tid för hus och göra resor men sin husbil.

Som ny hamnkapten på Fotö tar Johannes Holm över. Johannes har bott på Fotö sedan 2009 och har en bakgrund som entreprenör i byggbranschen, lärare och missionär. Vi önskar Johannes lycka till med det viktiga uppdraget som hamnkapten.

____________________________________________________________________

Bilder från städdagen 4 maj

En tapper skara Fotöbor deltog i städdagen som hade flyttats till 4 maj. Med gemensamma krafter gjordes Parken vårfin med beskärning av buskar, rensning av ogräs i rabatter och på gångar, utläggning av täckbark samt målning av boa. Några plockade dessutom skräp på stränder och vägar. Efter avslutad städning samlades vi i Vivi för korvgrillning, kaffe och lotteridragning.

____________________________________________________________________

Städdagen 27 april flyttas till nästa lördag 4 maj!


(190425) Pga riktigt dåliga väderutsikter för lördagen så tvingas vi tyvärr flytta denna årliga händelse till vår reservdag, 4 maj. 
I övrigt gäller samma upplägg som tidigare meddelats.

____________________________________________________________________

Städdag på Fotö lördag 27 april


Vi träffas som vanligt vid parken kl 9. I år ser vi behov av att fräscha upp redskapsboden i parken med tvätt och lite underhåll inför senare målning. I parken behöver vi vårstäda gräsmattan och rabatter. I övrigt städar vi där vi ser att det behövs, bl.a. finns det alltid (tyvärr) mycket skräp att ta hand om runt stränderna på västsidan. Sopsäckar kommer att finnas i parken.


Runt kl 12 träffas alla som vill i Vivi för korvgrillning, kaffe och lite lottdragning. Vi hoppas på god uppslutning och mycket solsken!

____________________________________________________________________

Påskefyren på Fotö 2019

____________________________________________________________________

Årets Fotöbo 2018 Raymond Englund med diplom och blommor

____________________________________________________________________

Årsmöte Fotö Samhällsförening 23 februari

Årets årsmöte i Fotö Samhällsförening var mycket välbesökt och Café Boa var fylld till sista plats med ca 70 deltagare. Innan själva årsmötesförhandlingarna startade kom Jan Utbult, Öckerö kommuns nya kommunstyrelsesordförande, för att presentera sig själv och kommande planer för Fotö och resten av kommunen.

Samhällsföreningens ordförande Magnus Jonasson delade ut diplom till Alfred Gustavsson för Årets Hjälteinsats under 2018, då han genom snabbt ingripande räddade 3-åriga Frideborg Jörnestrand, som fallit i vattnet vid fotbollsplanen 9 maj.

Utmärkelsen Årets Fotöbo 2018 tilldelades mycket välförtjänt Raymond Englund som under många år gjort stora insatser för Fotö. Hela motiveringen kan läsas på diplomet (klicka på det för större text). Raymonds son Martin tog emot diplomet eftersom Raymond själv ej kunde närvara vid mötet.

Efter kaffe och tårta visade Anders Börjesson sin film "Fotöbor, som han spelade in mellan 1983 och 1992. Filmen och Anders kommentarer under filmvisningen var mycket uppskattade av både gamla och nya Fotöbor.

____________________________________________________________________

Årsmöte Fotö Samhällsförening 23 februari - Välkomna!

Välkomna alla medlemmar i Fotö Samhällsförening till vårt årsmöte i Cafe Boa, 23 februari kl 15.00.
Motioner för behandling på årsmötet ber vi skall skickas till fotoorad@gmail.comhelst före 15 februari.

Agenda:
Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
Godkännande av kallelsen
Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningar 2018
Revisionsberättelse
Frågan om ansvarsfrihet
Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
Val av ledamöter till styrelsen och suppleanter
Val av revisorer och suppleanter
Val av valberedningskommitté
Fastställande av förändrade stadgar, förslag bordlagt på föregående årsmöte
Övriga frågor, inkomna motioner

I tillägg till ovanstående punkter kommer vi att bjuda på följande:

Kaffe och tårta
Utnämning av Årets Fotöbo 2018
Filmvisning, Fotöbilder från förr av Anders Börjesson

Presentation av Jan Utbult (KD), kommunstyrelsens ordförande. I anslutning till detta kommer det att finnas tillfälle att ställa frågor till Jan. Ställ frågorna själv eller skicka dem innan till: fotoorad@gmail.com

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

____________________________________________________________________

Medlemsavgift år 2019 - Fotö Samhällsförening

Var med och stöd vår förenings arbete för vår fina ö.
Medlemsavgift: 100 kr per person eller 200 kr per familj
sätts in på PlusGirokonto 73 03 59-7 eller med Swish 1234 613 394

Glöm inte att skriva namn och e-postadress i meddelanderutan! Om du behöver en inbetalningsavi så kontakta Sonja Josefsson på tel 0706-090294. Information hur föreningen hanterar medlemsregister enligt EU:s direktiv GDPR finns på hemsidan.

Årets Fotöbo 2018

Vem anser du ska hedras med utmärkelsen Årets Fotöbo 2018? Lämna förslag till någon i styrelsen eller maila till fotoorad@gmail.com. Motivera gärna ditt förslag. Styrelsen Fotö Öråd vill ha förslagen senast 14 januari 2019. Från de förslag som kommit in utser sedan Örådet Årets Fotöbo, som koras under årsmötet.

Årsmöte Fotö Samhällsförening

Lördagen 23 februari 2019 kl 15.00 i Café Boa
Dagordning i enlighet med våra stadgar.
Övriga frågor kan tas upp på mötet eller mailas till fotoorad@gmail.com.
Efter mötet bjuds på tårta och kaffe.

____________________________________________________________________

Fotöbrons historia (sammantällt till Fotöbrojubileet)

1967  Linfärja till Fotö

1982  Motion till kommunfullmäktige från Sten-Arne Berndtsson (kd) om bro till Fotö.

1983  Göteborgs Lokaltrafik AB (GLAB) tar över färjetrafiken till Fotö från kommunen. Gammal taxa behålls.

1991-01-01  Höjning av färjetaxa med 200 %. Bil med två personer kostar 78 kr t o r utan rabattkort. En person t o r kostar 26 kr.

1991-mars   Förslag till kommunstyrelsen om finansiering av bron genom att Fotö Hamnförening skänker mark på Söö väster om hamnen till kommunen. Marken som inte behövs för brofästet kan kommunen sälja som byggrätter för att finansiera sin del av projektet.

Finansiering av bron (35 milj kr) klar. Den delas mellan Vägverket, Länsarbetsnämnden, Öckerö kommun (10 milj kr) och Fotö Hamnförening (som skänker mark på Söö till kommunen).

1992-04-29   Tekniska nämnden fattar beslut om avtal med Kullenbergs i PEAB-koncernen om byggnation av Fotöbron.

1992-93   Fotöbron byggs under 14 månader. Brofundamenten gjuts på plats. Stålbrospanten, som vägbanan vilar på, väger nästan 1000 ton, tillverkas av Scan Bridge i Norge (Sandnessjöen) för att sedan fraktas på pråm till Fotö och lyftas på plats med en sjöburen kran. Fotöbron är 391 m lång, 8,6 m bred och har 13,5 m segelfri höjd. Byggkostnad 27 milj kr.

1993-10-08   Fotöbron öppnas för trafik.
1993-10-24   Invigning av Fotöbron med bl a kommunikationsminister Mats Odell.

____________________________________________________________________

Fotöbron 25-årsjubileum 8 september

Fler än 300 personer kom och firade Fotöbron 25 år. Broloppet genomfördes av 45 barn, som alla fick en Fotöbroloppsmedalj. Gamla tidningsklipp som berättade om arbetet fram till beslut om brobygget och bilder från brobygget väckte stort intresse. Under eftermiddagen serverades mer än 300 grillade korvar med bröd samt en brotårta som var 6,4 meter lång. Fototävlingen avgjordes efter omröstning. När räkning av 170 inlämnade röstsedlar var klar vann Holger Karlsson med tävlingsbidrag nr 8 med knapp marginal före Barbro Strömblad med bidrag nr 4 och 6 på delad andraplats. Bild på pristagarna och de tio tävlingsbidrag som gick till final finns längst ner bland bilderna. Scenframträdandena väckte stor uppskattning trots att de på grund av vädret fick hållas inomhus från truckgaragets port (Linn och Torbjörn Sörensson, Yngvez och Lotsarna) och inne i Inguns hall (Amatörsällskapet Stora Mööt).

Tack alla som bidrog med arbete i samband med jubileet, alla sponsorer som bl a skänkt vinster till lotterierna och framför allt alla som kom och firade Fotöbron 25 år!

Arrangörer har varit: Fotö Samhällsförening, Fotö GIF, Sionförsamlingen, Fotö Hamnförening och Fotö skola.

Fototävlingen med Fotöbron som motiv

Barbro Strömblad (andra pris) och Holger Karlsson (första prisvinnare)

Alla tio tävlingsbidragen som gick till final

1. Holger Karlsson och 2. Fredrik Jönsson

3. Arne Salomonsson och 4. Barbro Strömblad (delad andra plats med nr 6)

5. Tommy Jönsson och 6. Barbro Strömblad (delad andra plats med nr 4)

7. Arne Salomonsson och 8. Holger Karlsson (vinnande bidrag)

9. Holger Karlsson och 10. Tommy Jönsson

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2018 års Krönikerspel "Över djupa vatten" 10-12 augusti

För tredje året i rad genomfördes Krönikerspelet vid gamla hamnen på Fotö. Föreställningarna som var mycket välbesökta belyste historiska händelser på Öckeröarna från Harald Hårfagre på 800-talet fram till nutid. Skådespelarna visade stort engagemang och inlevelse med dialog på ömål.

Föreställningarna framfördes av Amatörteatersällskapet Stora Mööt.

Manus: Monica Nyström. Regi: Veronica Olsson.

Skådespelare: Annika Carlund, Ellinor Claesson, Linda Claesson, Stanley Claesson, Freja Hagström, Peter Hagström, Annette Holmgren, Britt Odeberg, Astrid Rosebrink, Hans Taremark, Clas Wernbo. Musik: Jan Hwarfven, Håkan Wikström. Kör: Ellinor Claesson, Linda Claesson, Karin Olausson, Anna Zachariasson. Teaterns allt i allo: Anna Zachariasson.

Arrangörer var Hönö Hembygsförening och Fotö Samhällsförening.

____________________________________________________________________

2018 års Krönikerspel på Fotö 10, 11 och 12 augusti

Missa inte 2018 års Krönikespel "Över djupa vatten" i Gamla hamnen på Fotö helgen 10, 11 och 12 augusti..Gamla och alldeles nyskrivna scener spelas upp. Biljetter à 100 kr kan köpas hos Holmboms café på Fotö, Tappen på Hönö, Henrys kiosk på Öckerö och Local Hero på Klåva.

____________________________________________________________________

Bilder från Konstvågen 2018

Årets utställare på Fotö under Konstvågen 4-5 augusti var Marie Beijer, Leif Rosén, Isabelle Samuelsson och Kajsa Hamberg.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Midsommarafton 2018

Årets midsommarfirande på Fotö var välbesökt. Det var visserligen lite kyligt i den nordvästliga vinden men det var inget regn och solen tittade fram ibland mellan molnen. Anders spelade och sjöng som vanligt både under fikat och dansen kring midsommarstången. Firandet avslutandes med dragkamp och dragning av lotterivinster. Lottnummer på ej uthämtade vinster finns på Fotö GIFs facebooksida.

____________________________________________________________________

Firande av Fotöbron 25 år lördagen 8 september

Lördagen 8 september firar vi att Fotöbron fyller 25 år med ett brolopp för barnen, utställning om brobygget, uppträdanden, lotterier, korv och bröd och naturligtvis en lååång brotårta. Firandet kommer att äga rum i Nya hamnen på Söö mellan kl 13 och 16. Vi som planerar firandet representerar Fotö Samhällsförening, Fotö GIF, Fotö Hamnförening, Sion och Skolrådet. Till utställningen vill vi gärna ha bilder från bygget av bron (skickas eller lämnas till Christina Ivarsson). Vi kommer till Fotöbrojubileet också utlysa en fototävling med motiv av vår vackra Fotöbro.

Fototävling med Fotöbron som motiv.

Maila bilder till fotoorad@gmail.com i 3 x 4-format och jpeg-filformat senast 15 augusti.
Vi kommer att välja ut de 10 bästa bilderna och printa ut dem i 30 x 40 cm till Fotöbrojubileet 8 september i nya hamnen. Den bild av fotöbron som får flest röster av de som besöker jubileet får ett fint pris. De 10 bästa bilderna kommer efter tävlingen visas på hemsidan.

____________________________________________________________________

Midsommarfirande

På midsommarafton arrangerar Fotö GIF traditionsenligt midsommarfirande på fotbollsplanen.

Samling kl 10.00 för att plocka blommor och klä midsommarstången.

Kl 15.00 börjar midsommarfirandet med resning av midsommarstången, dans kring stången, dragkamp, lotterier, fika mm.

Fotö GIF hälsar alla välkomna!

____________________________________________________________________

Firande av Fotöbron 25 år planeras lördagen 8 september

I höst är det 25 år sedan Fotöbron invigdes. Det tänkte vi fira lördagen 8 september, dvs dagen före valdagen. Vi har satt ihop en planeringsgrupp med representanter från Fotö Öråd, Fotö GIF, Sion, skolrådet och hamnföreningen. Målsättningen är att alla Fotöbor ska känna sig välkomna att delta i firandet av vår vackra bro som underlättar daglig kommunikation för de flesta. Mera information om firandet kommer efter hand.

____________________________________________________________________

Städdagen på Fotö 180428

Vädret på städdagen var perfekt för arbete i Parken, med varken regn eller högsommarvärme. Vi tackar de som deltog men hade önskat att många fler hade haft möjlighet att vara med. Efter fullgjort arbete samlades vi i Vivi för traditionell korvgrillning och kaffe.

____________________________________________________________________

Städdag på Fotö lördagen den 28 april 09.00-12.00

Alla fotöbor är välkomna att tillsammans städa vår ö och göra Parken fin inför sommaren. Vi hoppas på god uppslutning. Vi samlas vid parken 09.00 och avslutar i Vivi för korvgrillning och trevlig samvaro. (Reservdag vid ösregn är 5 maj)

____________________________________________________________________

Epostadress önskas till alla medlemmar

(180306) - För att kunna nå medlemmarna i Fotö Samhälllsförening via epost så erbjöds alla i samband med betalning av medlemsavgiften för 2018 att även ange sin epostadress. Det har många gjort, men vi saknar fortfarande epostuppgifter från en hel del medlemmar. Vi är tacksamma om de som missat att meddela sin epostadress gör det till fotoorad@gmail.com. För de som glömt att betala årets medlemsavgift på 100 kr per person till Fotö Samhällsförening (Plusgiro 730359-7) så går det bra att skriva namn och epostadress i meddelanderutan.

____________________________________________________________________

Årsmöte Fotö Samhällsförening 24 februari

Fotö Samhällsförenings årsmöte var välbesökt. Två ledamöter, Gunnar Agnesson, tidigare ordförande och Emil Beijer lämnade styrelsen och avtackades med blommor av föreningens ordförande Magnus Jonasson. Pierre Åman, även han tidigare ordförande lämnar också styrelsen man var inte närvarande vid årsmötet. Bosse Johansson, som tidigare representerat Fotö GIF invaldes nu istället av årsmötet som ledamot i styrelsen.

Utmärkelsen Årets Fotöbo 2017 tilldelades Catarina Bäck med motiveringen:

Till en välkänd Fotöbo som åtnjuter stor respekt och uppskattning för sin vilja att alltid ställa upp; för skolan, för idrottsföreningen, för Sionkyrkan eller varhelst det behövs en insats eller hjälpande hand. Alltid med stort engagemang och stort hjärta utan att se till sig själv.

Catarina firades med diplom och blommor och tackade för utmärkelsen bl a genom att leda allsång med visan Bohuslän. Hon fick då ackompanjemang av Bertil Börjesson, som efter kaffe och tårta avslutade mötet med ett mycket uppskattat blidspel med gamla Fotöbilder. Bilderna väckte mycket intresse och diskussion om hus, fiskebåtar och gamla Fotöbor.

____________________________________________________________________

Årsmöte Fotö Samhällsförening 24 februari kl 15.00

Välkomna till årsmöte i Fotö Samhällsförening 24 februari kl 15.00 i Café Boa. Vid årsmötet kommer ett förslag till stadgeändring att diskuteras. Vidare kommer 2017 års Fotöbo att presenteras. Dessutom kommer Bertil Börjesson och visar gamla Fotöbilder. Vi avslutar i vanlig ordning med kaffe och tårta.

Är det någon som har glömt att betala årets medlemsavgift så vill vi påminna om det. Medlemsavgift: 100 kr per person eller 200 kr per familj sätts in på PlusGirokonto 73 03 59-7. Glöm inte att skriva namn och e-postadress i meddelanderutan!

____________________________________________________________________

Välbesökt samrådsmöte om ny översiktsplan 24 januari

Café Boa fylldes av intresserade Fotöbor vid samrådsmötet om ny översiktsplan. Planarkitekt Lena Boman inledde med information hur arbetet med översiktsplanen genomförs och hur förslaget till plan ser ut för Fotö. Därefter fick alla chansen att gruppvis betygsätta och kommentera det aktuella förslaget samt komma med kompletterande synpunkter. För icke närvarande kan skriftliga yttranden också lämnas till kommunen via e-post (diarium.sb@ockero.se) eller vanlig post (Öckerö kommun, 475 80 Öckerö). Yttranden ska vara märkta med diarienummer 0353/13. Sista dagen att inkomma med synpunkter under samrådstiden är 11/2. Därefter sammanställs synpunkterna vilka kan leda till förändringar i planförslaget. Det ställs sedan ut i minst två månader. Under utställningstiden kan skriftliga synpunkter också lämnas in. Därefter antas översiktsplanen av kommunfullmäktige.

____________________________________________________________________

Samrådsmöte om ny översiktsplan för Öckerö Kommun 24 januari

Samrådsmötet för Fotö kommer att ske 24 januari. Tid: 18.00-19.30. Plats: Café Boa. Anmälan till mötet görs till kommunen på mailadress oversiktsplan@ockero.se.

____________________________________________________________________

Medlemsavgift år 2018 - Fotö Samhällsförening

Var med och stöd vår förenings arbete för vår fina ö.
Medlemsavgift: 100 kr per person eller 200 kr per familj
sätts in på PlusGirokonto 73 03 59-7

Glöm inte att skriva namn och e-postadress i meddelanderutan! Om du behöver en inbetalningsavi så kontakta Sonja Josefsson på tel 0706-090294

____________________________________________________________________

Årets Fotöbo 2017

Vem anser du ska hedras med utmärkelsen Årets Fotöbo 2017? Lämna förslag till någon i styrelsen eller maila till fotoorad@gmail.com. Motivera gärna ditt förslag. Styrelsen Fotö Öråd vill ha förslagen senast 15 januari 2018. Från de förslag som kommit in utser sedan Örådet Årets Fotöbo som koras under årsmötet.

____________________________________________________________________

Samråd om ny översiktsplan för Öckerö kommun

Arbetet med kommunens kommande översiktsplan, "Utblick Öckerö — en inblick i framtiden", går nu vidare med samrådsmöten där alla är välkomna att fråga och ha synpunkter. För Fotös del kommer kommunen att kalla till ett samrådsmöte 24 januari. Tid och plats annonseras senare på kommunens hemsida i evenemangskalendern samt på kommunens facebooksida. Anmälan för deltagande på samrådmötet sker på mail tlll oversiktsplan@ockero.se. Alla kan ta del av översiktsplanen på kommunens hemsida.

____________________________________________________________________

Lekplatsen vid fotbollsplanen är nu klar

(171125) - Ny lekplatsutrustning är nu på plats vid fotbollsplanen genom Fotö GIFs försorg. Fotö Samhällsförening har bidragit med finansiering.

____________________________________________________________________

Översiktsplan för Öckerö, "Utblick Öckerö"

(171102) - Arbetet med översiktsplanen för Öckerö, ”Utblick Öckerö”, har blivit fördröjt men är snart klart. Efter beslut i kommunstyrelsen 171114 kommer kommunen att inhämta synpunkter under 12 veckor bl a vid samrådsmöten på varje ö, där alla som är intresserade är välkomna att delta. Tid och plats för samrådsmöte för Fotö är ännu inte klart. Översiktsplanen samt information om samrådsmöten kommer att finnas på Öckerö kommuns hemsida efter kommunstyrelsens möte.

____________________________________________________________________

Succé för Krönikerspelet "SKEPP O´HOJ!" 11 och 13 augusti

Krönikerspelet Skepp o’hoj på Fotö under den gångna helgen blev en publiksuccé, även om lördagens föreställning fick ställas in pga regn. Publiken blev därför extra stor under söndagens föreställning. Tillsammans med föreställningen på fredagen såg omkring 350 personer årets Krönikerspel. Publiken fick ta del av utmärkta rollprestationer av skådespelarna från Hönö Hembygdsförenings amatörteatersällskap. Manus efter grundlig historieresearch skrevs av Monica Nyström och regisserade gjorde Veronica Olsson. Föreställningarna genomfördes med stöd och arbetsinsatser från Fotö Öråd.

____________________________________________________________________

Bilder från Konstvågen 2017

Årets utställare från Fotö, Leif Rosén och Caroline Yngvesson.

____________________________________________________________________

Konstvågen 2017

Under helgen 5-6 augusti pågår Konstvågen i Öckerö kommun. På Fotö ställer Leif Rosén och Caroline Yngvesson ut.

____________________________________________________________________

2017 års Krönikerspel "SKEPP O´HOJ!"

11, 12 och 13 augusti spelas årets Krönikerspel i Gamla hamnen på Fotö. Missa inte denna kulturella höjdpunkt i sommar. Klicka på affischen här nedan för mera information om programmet, tider och var biljetter kan köpas.

____________________________________________________________________

Midsommarafton 2017

Väderleksrapporten hade förvarnat om regn som skulle komma in vid 15-tiden. Det stämde tyvärr. Trots det var midsommarfirandet välbesök även om de flesta trängde ihop sig i tälten för att köpa lotter och fika. Stången restes traditionsenligt och Anders spelade och sjöng. Barn och vuxna dansade kring midsommarstången men dragkampen uteblev i år. Delar av ensemblen från Krönikerspelet berättade om att det även i år blir föreställningar på Fotö, 11, 12 och 13 augusti.

____________________________________________________________________

Midsommarfirande

På midsommarafton arrangerar Fotö GIF traditionsenligt midsommarfirande på fotbollsplanen.

Samling kl 10.00 för att plocka blommor och klä midsommarstången.

Kl 15.00 börjar midsommarfirandet med resning av midsommarstången, dans kring stången, dragkamp, lotterier, fika mm.

Fotö GIF hälsar alla välkomna!

____________________________________________________________________

Ny badstege vid Smalasund

Samhällsföreningens badstege vid Smalasund mellan Ussholmen och Tån blev tyvärr helt förstörd av en storm i höstas. Vi har nu fått en ny stege av kommunen. Roland på Mekia har sedan gjort en ordentlig plattform till stegen med fäste i berget. Den är nu monterad på plats. Nu väntar vi bara på att det ska bli bättre badtemperatur.

____________________________________________________________________

Fotö gästhamn sommaren 2017

I år har en trappa från ställplatserna på Ussholmen byggts upp till ett trädäck med bänkar och bord. Om man fortsätter att gå förbi trädäcket mot havet finner man en ny badstege. På södra delen av Ussholmen finns också en ny flotte med badstege. Den når man lättast om man går västerut från den nya gästhamnsbryggan på piren. Hamnen informerar om att hamnavgiften för båtar 0-12 m är 190 kr, 12-18 m 220 kr och över 18 m 280 kr. För husbilar är avgiften för ställplats 170 kr.

____________________________________________________________________

Holmboms ark - Fotö hamncafé

Från midsommarhelgen har Holmboms öppet varje dag under sommaren från kl 10.

____________________________________________________________________

Café Boa öppettider sommaren 2017

Vecka 23-25, söndag kl 15-18
Vecka 26, lördag- söndag kl 14-20
Vecka 27, måndag- söndag kl 13-20
Vecka 28-31, måndag- söndag kl 14-20
Vecka 32-33, söndag kl 15-18

____________________________________________________________________

Fotö skola besöker Ostindiefararen Götheborg

Fotö Samhällsförening har sponsrat ett besök på Ostindiefararen Götheborg som klass 4-6 gjorde 24 maj.

HEJ!

Vi på Fotö skola vill tacka för sponsringen till besöket på Ostindienfararen.
Det var både intressant och roligt. Vår skickliga guide berättade om vart skeppet hade seglat, vi såg också Sveriges konungs och Kinas presidents namnteckningar på kanondäcket.
Vi fick sitta i matsalen vid det fina bordet. Det kändes mäktigt och coolt.
Vi fick också reda på att när skeppet kommer till Kina skjuter de med tomma skott för att visa att de kommer i fred.
Det var en fotograf som hade åkt med skeppet till Kina och de andra länderna som de besökte och gjorde en film av det. Vi fick se delar av filmen som visade hur mäktigt skeppet är. Det var upp till 11 pers som tog hand om rodret när det var storm.
Det var kul att höra om möjligheten att åka med Ostindienfararen finns för alla även om man inte är sjöutbildad.

MVH
Fotö skola
Klass 4-6

____________________________________________________________________

Skärgårdsmilen 6 maj 2017

Skärgårdsmilen genomfördes i strålande solsken. Överlägsen segrare i herrklassen blev Joel Zackrisson som ledde stort redan på Fotö. Segrare i damklassen blev Beatrice Brink, även hon i klar ledning på Fotö.

____________________________________________________________________

Vårfest på Fotö Skola onsdag 10 maj kl 17.00. Välkomna!

____________________________________________________________________

Skärgårdsmilen 6 maj 2017

Skärgårdsmilen har i år start och mål på Hönö Arena men som vanligt är höjdpunkten på loppet en runda på Fotö. Start kl 14.00. Det är inte för sent att anmäla sig. i år finns dessutom lopp på 5 km, 2 km och för de yngsta ett banlopp på Hönö Arena.

____________________________________________________________________

Städdagen 29 april

Årets städdag på Fotö kunde genomföras i strålande sol och med god uppslutning. Traditionsenligt avslutades den med korvgrillning i Vivi.

____________________________________________________________________

Städdag på Fotö lördagen den 29 april 09.00-12.00

Då ställer vi alla upp för att vårstäda våran ö. Vi samlas vid parken 09.00 och avslutar i Vivi för korvgrillning och trevlig samvaro. (Reservdag vid ösregn är 6 maj)

____________________________________________________________________

Fotö Öråd startar facebookgrupp

Som ett komplement till Fotö Öråds hemsida startar vi nu en facebookgrupp (Fotö Öråd). Alla Fotöbor är välkomna att bli medlemmar i gruppen.

____________________________________________________________________

Bohusläns Skärgårdsråd hade sin årliga Kuststämma på Fotö 25 mars i Café Boa

 

 

Bohusläns Skärgårdsråd, som är en del av Skärgårdarnas Riksförbund arbetar för en åretrunt-levande kust- och skärgårdsbygd och driver gemensamma projekt för skärgårdens utveckling. Årets Kuststämma för Bohusläns Skärgårdsråd var förlagd till Café Boa på Fotö. Jan-Eric Ericsson (högra bilden) är ordförande och höll i mötet.

Magnus Jonasson (till vänster) inledde med en presentation om Fotö. Arne Lernhag (i mitten) och Sigvard Utbult (till höger) berättade om hur man i Öckerö Kommun har organiserat Öråd på varje ö, för att ta tillvara lokala intressen och vara remissinstans i frågor som rör respektive ö. Öråden, som är politiskt och religiöst obundna, är ett viktigt komplement i kommunikationen mellan medborgare och kommunledning i Öckerö kommun och har också blivit uppmärksammat som ett föredömligt demokratiprojekt.

Andra frågor som tog upp på mötet var bl a strandskyddslagen om 300 m, som många kustkommuner menar är oflexibel och dåligt anpassad till lokala förhållanden.

____________________________________________________________________

Magnus Jonasson ny ordförande i Fotö Samhällsförening

Magnus Jonasson valdes till ny ordförande efter Gunnar Agnesson på årsmötet 25 feb.

Magnus med hustru Nina är Fotöboende sedan oktober 2013 och bor i ”gamla affären” på Skiftesvägen, också ibland kallad ”Kurres affär”. Han har ett förflutet på Volvo där han slutade i juni 2014 efter 25 år. Nu driver han en egen konsultverksamhet ”MJ Konsult” med huvudsaklig inriktning på administrativa företagstjänster av typ rådgivning, affärsplaner, överlåtelser m.m.

Magnus är också styrelseledamot i Öckerö-öarnas företagsförening, Öckerö Företag, sedan mars 2015 och sedan mars 2016 även föreningens ordförande. Fritiden, åtminstone under sommarhalvåret, ägnas mest åt segling och båtliv.

____________________________________________________________________

Årsmöte Fotö Samhällsförening 25 februari

Vid årets årsmöte tilldelades Ragnar Bergqvist utmärkelsen Årets Fotöbo 2016. Ragnar, som är en eldskäl i hamnarna är jämt på bra humör, är hjälpsam och ger gärna idéer och tips och bjuder på lite finurliga kommentarer. Ragnar var själv ej var med på mötet men får blommor och ett fint diplom att hänga upp på väggen.

Vid årsmötet delades också ut diplom och blommor till Margareta Enedahl och Pierre Åman för deras hjälteinsats i samband med stormen Urd när de räddade en Fotöbo ur sin bil som försvann ner i hamnbassängen. Gunnar Agnesson avtackades också för sina insatser som ordförande under de senaste fyra åren.

I den nya styrelsen valdes Christina Ivarsson (som under året varit adjungerad) och Magnus Jonasson in. Vid det konstituerande styrelsemötet som följde efter årsmötet valdes Magnus Jonasson till ny ordförande, Gunnar Agnesson till vice ordförande och Sonja Josefsson till kassör.

____________________________________________________________________

Årsmöte Fotö Samhällsförening

Lördagen 25 februari 2017 kl 15.00 i Café Boa
Dagordning i enlighet med våra stadgar. Övriga frågor kan tas upp på mötet eller mailas till fotoorad@gmail.com. Vid mötet kommer också den person som fått utmärkelsen Årets Fotöbo att presenteras. Efter mötet bjuds på tårta och kaffe. Välkomna!

____________________________________________________________________

Fotö hamn representerat på Båtmässan

Under Båtmässan 4-12 februari har alla gästhamnar i Öckerö kommun en monter. Representanter från alla hamnarna turas om att bemanna montern. Idag var det Bosse och Bengt från Fotö som svarade på frågor och informerade om hamnarna.

____________________________________________________________________

Naturguide Öckerö kommun med naturområden från varje ö

(170201) - Öckerö kommun har tagit fram en naturguide med stöd av LONA-bidrag från Naturvårdsverket. Guiden är i A5 storlek och inplastad vilket gör den lätt och tåligare att ta med ut i naturen. I guiden finns naturområden från varje ö representerade med matnyttig information om artförekomster, geologi och hur man tar sig dit. 

Guiden finns att köpa för 50 kronor på Öckerö bibliotek. Den kan också laddas ner via en länk på kommunens hemsida. Här är en försmak på guidens innehåll om Fotö.

 

 

 

____________________________________________________________________

Info om fibernätverk

(170111) - Transtema meddelar att asfaltering av grävschakten i vägarna kommer att ske nästa vecka (vecka 3) om vädret tillåter. Redan denna vecka kommer kanterna justeras och förberedas inför asfaltering. Det innebär att kanterna kommer att vara vassa. Normalt sätter man upp koner för att markera dessa vassa kanter. På många ställen är det dock inte möjligt pga av den hårda vinden, så det gäller att köra försiktigt förbi grävschakten.

Installationer av fiber in i fastigheterna kommer igång igen vecka 3. Intallatören hör av sig för tidsbokning.

____________________________________________________________________

Medlemsavgift år 2017 - Fotö Samhällsförening

Var med och stöd vår förenings arbete för vår fina ö.
Medlemsavgift: 100 kr per person eller 200 kr per familj
sätts in på PlusGirokonto 73 03 59-7

Glöm inte att skriva namn och adress i meddelanderutan! Om du behöver en inbetalningsavi så kontakta Sonja Josefsson på tel 0706-090294

 

Årets Fotöbo 2016

Vem anser du ska hedras med utmärkelsen Årets Fotöbo 2016? Lämna förslag till någon i styrelsen eller maila till fotoorad@gmail.com. Motivera gärna ditt förslag. Styrelsen Fotö Öråd vill ha förslagen senast 15 januari 2017. Från de förslag som kommit in utser sedan Örådet Årets Fotöbo som koras under årsmötet.

 

Årsmöte Fotö Samhällsförening

Lördagen 25 februari 2017 kl 15.00 i Café Boa
Dagordning i enlighet med våra stadgar.
Övriga frågor kan tas upp på mötet eller mailas till fotoorad@gmail.com.
Efter mötet bjuds på tårta och kaffe.

____________________________________________________________________

Arbetet med fibernät på Fotö

De sista schaktarbetena beräknas vara helt klara innan julhelgen. Lagning av vägarna med asfalt kommer tidigast igång efter 9 januari då asfaltverken öppnar efter helgstängning. De första kunderna har redan sin fiberinstallation klar och resten av installationerna kommer att bli klara under januari.

____________________________________________________________________

Markarbete för fibernätverk vecka 47

Arbetet med fiber flyter enligt Transtema på bra. Sträckorna på de mer trafikerade vägarna är nu färdiggrävda. Arbetet sker nu på de mindre vägarna och in på tomter. Där man tidigare grävt sker installation in i fastigheterna och fiberblåsning.

____________________________________________________________________

Nu är mobilmasten på Ussholmen på plats

(161110) -  Idag har mobilmasten med Telenorantenner monterats upp på Ussholmen. Den kom i 6 meters sektioner, som sedan monterades ihop på plats med hjälp av en mobilkran. Totalhöjden är 30 meter för att kunna täcka alla delar på Fotö som hittills haft dålig mobiltäckning, även området omkring Krögen.

____________________________________________________________________

Markarbete för fibernätverk vecka 45

Arbetet med fiber fortsätter från Egnahemsvägen mot fotbollsplanen och på vägarna mot gamla hamnen.

____________________________________________________________________

Med appen SMSlivräddare kan flera överleva hjärtstopp på Fotö

(161102) - Genom att ladda ner appen SMSlivräddare och registrera sig, kan man bli larmad från SOS Alarm, om det inträffar ett hjärtstopp inom 500 m från där man befinner sig. Systemet har fungerat en tid i Stockholm och sedan oktober 2016 även i Västra Götalandsregionen. På Fotö finns nu hjärtstartare tillgängligt dygnet runt vid Café Boa och Fotö Brygga, och många Fotöbor har fått utbildning i HLR på sin arbetsplats eller under våren av Rolle i Samhällsföreningens regi. Om de Fotöbor som fått HLR-utbildning också registrerar sig som SMSlivräddare, så kan HLR startas tidigt och hjärtstartaren användas i väntan på att ambulansen kommer. Den insatsen kan vara avgörande för överlevnad i samband med hjärtstopp.

Läs mera om SMSlivräddarprojektet på www.smslivraddare.se. Där finns också svar på vanliga frågor om hur man laddar ner appen och vad som gäller i samband med larm. Tveka inte att registrera dig. Alla med någorlunda färsk HLR-kurs kan göra bidra till att öka chansen att överleva ett hjärtstopp på Fotö.  

____________________________________________________________________

Markarbete för fibernätverk vecka 44

Markarbeten under v 44 kommer att ske på och runt Egnahemsvägen och in på Stora vägen från Egnahemsvägen. Transtema lovar att göra sitt bästa för att det ska gå att komma fram och hoppas på överseende med eventuella störningar eftersom den delen av Stora vägen är smal.

Det blir ett litet avsteg från ursprungliga planen för att få fram stamnätet. Det gör Transtema för att kunna få klart vissa stamsträckor i vägar som sedan kan asfalteras. Fiberblåsning fortsätter i Etapp 1.

____________________________________________________________________

Markarbete för fibernätverk vecka 43

(161023) Under vecka 43 kommer största delen av markarbetet ske på och runt Egnahemsvägen. I etapp 1 fortsätter arbetet med blåsning av fiber in i fastigheterna.

____________________________________________________________________

Markarbete för fibernätverk vecka 42

Transtema meddelar att arbetet med fiber vecka 42 fortsätter med grävning på Egnahemsvägen närmast bron. Arbete kommer också att göras med att gräva i en del trädgårdar för nedläggning av slang fram till huset som förberedelse för installationen inne i huset. Flera har undrat om när asfaltering ska ske. Först måste dock slangarna för fiber ha dragits till sin ändposition inne i husen så att fibers kan blåsas ut dit. Det arbetet kommer närmast att ske i område 1. Sedan måste marken som man grävt upp få sätta sig ordentligt innan asfaltering kan ske. Annars får man sättningar i nya asfalten.

____________________________________________________________________

Markarbete för fibernätverk vecka 41

Transtema meddelar att man varit tvungen att ändra ordningen på etapperna för att få med sig matningen från bron. Den nya ordningen visas på bifogad karta.

Arbetet vecka 41 kommer fortsätta att ske på avtagsvägarna till Stora vägen och Egnahemsvägen men det kommer att vara en hel del transporter av material på de stora vägarna. Man kommer också att börja med fiberblåsning över hela etapp 1 men det kommer inte att störa trafiken.

___________________________________________________________________

Markarbete för fibernätverk vecka 40

Liksom föregående vecka kommer arbetet med fiber vecka 40 att vara på avtagsvägarna till Stora vägen.

____________________________________________________________________

Fotö GIFs boulebanor nu användbara igen

Banorna har rensats från ogräs och är nu i fint skick. Fotö GIF hälsar alla välkomna att spela boule och bli stödmedlemmar i föreningen. Till våren kommer också beachvolleybollplanen bli i perfekt skick med ny sand.

____________________________________________________________________

Markarbete för fibernätverk vecka 39

(2016-09-23) Transtema meddelar att arbetet med fiber nästa vecka fortsätter att vara på avtagsvägarna till Stora vägen.

____________________________________________________________________

Mera info från Transtema om arbetet med fibernätverk vecka 38

(160921) Färgmarkeringarna i marken har väckt en del frågor och kan lätt misstolkas. Markeringarna betyder inte var entrepenören ska gräva utan var befintliga el- och telekablar ligger i marken så att de inte grävs av. Därför finns markeringar i marken även utanför fastigheter som inte valt att ansluta sig till fibernätet. Färgmarkeringarna försvinner efter ett tag så det är inget att oroa sig för.

Entrepenören vädjar samtidigt till alla bilister att köra försiktigt förbi de som arbetar med grävningen.

____________________________________________________________________

Markarbete för fibernätverk vecka 38

(160919) Transtema meddelar att arbetet med fiberkabel till stor del har flyttat bort från Stora vägen och mest sker på avtagsvägarna.

____________________________________________________________________

Fibernätverksinformation från Öckerö Nät

(160909) Tidplanen för byggnationen av fiber på Fotö är nu satt med entreprenören vilket innebär att de sista installationerna görs kring årsskiftet. Vår entreprenör Transtema har ansvaret för projektering av enskilda anslutningar och kommer vara de som kontaktar fastighetsägare genom sin underentreprenör. Transtema har delat in fiberdragningen i fyra etapper, se den bifogade filen för en enklare skiss över de olika etapperna.


Observera att tidsplanen är ungefärlig då yttre omständigheter kan påverka arbetet.
Arbetet kommer att utföras i tre delar: Markarbete, efterhand som markarbetet är färdigt börjar fiberdragningen och sist fiberinstallationen.
Etapp 1, markarbetet, beräknas pågå under veckorna 35-40, därefter startas fiberdragningen och slutligen installationen
Etapp 2, markarbetet, beräknas pågå under veckorna 41-44, därefter startas fiberdragningen och slutligen installationen
Etapp 3, markarbetet, beräknas pågå under veckorna 45-47, därefter startas fiberdragningen och slutligen installationen
Etapp 4, markarbetet, beräknas pågå under veckorna 48-49, därefter startas fiberdragningen och slutligen installationen
När den fysiska anslutningen är gjort in i fastigheten skall vår kommunikationsoperatör driftsätta anläggningen vilket innebär att det där emellan kan ta ytterligare ett par veckor i värsta fall.

Anita Uzelac, Öckerö Nät

____________________________________________________________________

Markarbete för fibernätverk vecka 37

(160909) Transtema, som är markentrepenör för fibernätverket meddelar att man nu är igång med dragning av fiberkabel från Fotöbron och fortsätter enligt samma plan som förra veckan.

____________________________________________________________________

Markarbete för fibernätverk vecka 36

Arbetet med att gräva ner fiberkabel börjar vid Fotöbron och fortsätter längs Stora vägen och Korsviksvägen, markerat med grönt på kartan. Målet enligt entrepenören är att fräsa i vägen så mycket som möjligt. Hur långt man kommer varje dag beror på om man vid fräsningen stöter på problem som berg och sten under vägen.

____________________________________________________________________

Mobilmast på Ussholmen

(160904) Efter en lång process med tillstånd i alla instanser kommer Telenor snart att sätta upp en mobilmast på Ussholmen. Arbetet har nu påbörjats med gjutning av fundament. Masten kommer att bli en röd- och vitmålad stolpe av samma typ som på Lilla Varholmen. Mobilmasten kommer äntligen att förbättra mobiltäckningen, som är mycket dålig och osäker på många ställen på den sydvästra delen av Fotö. Förhoppningsvis kommer även andra mobiltelefonoperatörer att hyra in sig på Telenors mast.

____________________________________________________________________

2016 års Krönikerspel "Prishamna" (12)-13-14 augusti

Årets krönikerspel som flyttat till Fotö blev en riktig succé även om premiären fick skjutas upp en dag pga ösregn och blåst under fredagen. Publiken fick under föreställningen klart för sig vilken betydelse Fotö haft i världshistorien. Med utmärkta prestationer av skådespelare och musiker kunde publiken följa händelserna på Fotö från Harald Hårfager på 800-talet till 1900-talet med första telefonen, badgäster och Evert Taube på Vinga. Monica Nyström har skrivit manus efter noggrann historieresearch och Veronica Olsson har regisserat.

____________________________________________________________________

Konstvågen 6-7 augusti

Under årets Konstvåg representerades Fotö av Leif Rosén, Eva Helin Henriksson och Britt-Marie Alexandersson.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Midsommarafton 2016

Midsommar firades som vanligt i Fotö GIFs regi på fotbollsplanen med musik, dans kring midsommarstången, dragkamp, kaffe och lotterier.

I samband med midsommarfirandet berättade Veronica Olsson (regissör) om 2016 års Krönikerspel, som med stöd av Fotö Samhällsförening, Fotö GIF och Fotö Hamnförening kommer att hållas på Fotö i augusti. Föreställningen kommer att hållas på Ussholmen i gamla hamnen fredag 12 augusti kl 18.00 och lördag 13 augusti kl 15.00. Det är samma ensemble som tidigare år spelat Stora Mööt på Hönö. Författare till krönikerspelet är fotöbon Monica Nyström (till höger på högra bilden med delar av ensemblen). Biljetter kostar 100 kr och kan köpas på Strandens Bokhandel på Hönö och Öckerö Bibliotek.

____________________________________________________________________

Midsommarfirande

På midsommarafton arrangerar Fotö GIF traditionsenligt midsommarfirande på fotbollsplanen.

Samling kl 10.00 för att plocka blommor och löva midsommarstången.

Kl 15.00 börjar midsommarfirandet med resning av midsommarstången, dans kring stången, dragkamp, lotterier, kaffe mm.

Fotö GIF hälsar alla välkomna!

____________________________________________________________________

Simskola i Vivi startar vecka 29

Fotö GIF kommer även i år att arrangera simskola för barn 5 år och uppåt i Vivi på Fotö. Det blir veckorna 29, 30 och 31. Inskrivning 160718 kl 11.00. Välkomna önskar simlärarna Malin och Linda.

____________________________________________________________________

(160518) - Dubbelriktad trafik på Korsvägsvägen vid Gamla hamnen

Nu är trafiken dubbelriktad längs hela Korsviksvägen, även vid Gamla hamnen. Principen är att trafiken från Gamla hamnen mot Fotöbron har företräde, på samma sätt som de smala passagerna på Korsviksvägen på väg mot fotbollsplanen. Förhoppningen är att trafiken förbi Lekplatsen vid Krögen nu kan minska. Erfarenheterna när dubbelriktad trafik införts på andra delar av Korsviksvägen är att hastigheten går ner, eftersom man måste vara beredd på möte.

____________________________________________________________________

Gästhamnsbryggan i Gamla hamnen är nu helt klar efter totalrenovering

Under våren har bryggan totalrenoverats där allt inkl de bärande stålbalkarna är nya. Bryggan är utrustad med el- och vattenstolpar och belysning av samma typ som den nya bryggan på Ussholmen. Vi hälsar alla gästbåtar välkomna till den nya bryggan.

____________________________________________________________________

Båttur till Risö där vandrarhemsprojektet presenterades

Alla Fotöbor var inbjudna att åka till Risö lördagen 7 maj för att få veta mera om vandrarhemsprojektet på Risö. Avresa kl 14 i full sommarvärme med båt från gamla hamnen på Fotö. Uppslutningen var stor och det blev många turer med tre båtar innan alla hade transporterats ut till Risö.

Thomas Börjesson hälsade alla välkomna. Jan-Erik Bäck, Göte Glennlid och Mikael Andersson fortsatte att berätta hur projektet, som startades med stöd av Sionkyrkan på Fotö, fortskridit med hjälp av stora volonärinsatser och givmilda sponsorer. Arbetsinsatserna att bygga vandrarhemmet sker till stor del som arbetsträning för personer som lämnat ett drogmissbruk bakom sig och som nu får en möjlighet att hitta rätt i livet igen. Redan nu är ett mindre antal rum tillgängliga för allmänheten för övernattning. Nya hus är under uppförande och när de är klara kommer vandrarhemmet ha sammanlagt 30 bäddar. Efter rundvandring bland byggnaderna bjöds på kaffe och tårta.

____________________________________________________________________

(160503) - Kurser i hjärt-lung-räddning (HLR) med Rolle

På Fotö Samhällsförenings årsmöte i februari presenterades den hjärtstartare som nu finns tillgänglig dygnet runt på Fotö. Hjärtstartartaren är placerad i frostskyddat och larmat skåp på läsidan av Café Boa mot Korsviksvägen.

Vid årsmötet bjöds också de som var intresserade in till HLR-kurs för att kunna hålla blodcirkulationen igång i väntan på att ambulans kommer eller att hjärtstartaren hämtas.

Rolle Johannisson som är ambulanssjukvårdare och HLR-instruktör erbjöds sig att genomföra kurserna. Under den senaste veckan har han hållit kurser för nästan 30 personer, som fått lära sig om akut omhändertagande, träna hjärtlungräddning samt se hur en hjärtstartare fungerar. Vi tackar Rolle för din fina insats för Fotö.

Med träning i hjärtlungräddning och tillgång till en hjärtstartare ökar chansen att klara ett hjärtstopp innan ambulans kommer. Hjärtstartare på Fotö finns också på i Fotö GIFs lokal och är tillgänglig när de har träning eller spelar match samt på Fotö Brygga.

____________________________________________________________________

(160429) - Ny brygga och badstege vid ångbåtsbryggan

Den nya bryggan är 40 cm högre för att stå pall för höststormarna. Brobanken har samtidigt fått nytt grus för att underlätta tillgängligheten till badbryggan.

 

____________________________________________________________________

Bilder från skolans vårfest 26 april

____________________________________________________________________

Städdag på Fotö och Skärgårdmilen i strålande solsken

Lördagen 23 april var fylld av aktivitet på Fotö. Många deltog i städdagen med arbete i Parken, Kilen och städning av våra stränder. När jobbet var klart träffades alla i Vivi för korvgrillning och kaffe innan Skärgårdsmilen startade kl 14.

____________________________________________________________________

Klart med start av fiberutbyggnad på Fotö!

42% av hushållen har nu beställt fiberinstallation på Fotö. Andelen är fullt jämförbar med den på Hönö och Öckerö men lägre än den anslutningsprocent som Öckerö Nät önskat. Efter styrelsemöte hos Öckerö Nät beslutades att ändå gå vidare och starta fiberutbyggnaden på Fotö. Beslutet togs under förutsättning att kommunen går in och täcker ett initialt underskott för att komma igång. Kommunstyrelsen godkände vid dagens möte (19/4) den lösningen. När flera efter hand beställer installation räknar man med att underskottet balanseras med intäkter.

Fotö Öråd, som arbetat för fiberutbyggnaden på Fotö genom kontakter med Öckerö Nät och kommunledning, är nöjda att utbyggnaden nu kommer igång. Tillgången på snabbare och säkrare internet är mycket positivt för de 91 hushåll på Fotö som nu betällt installation och för de som kommer att ansluta sig senare.

____________________________________________________________________

Vårfest i skolan och förskolan

Tisdag 26 april kl 16.30

Välkomna!

____________________________________________________________________

Städdag på Fotö lördagen den 23 april 09.00-12.00

Då ställer vi alla upp för att vårstäda våran ö. Vi samlas vid parken 09.00 och återsamlas i Vivi för korvgrillning och trevlig samvaro. På eftermiddagen samma dag kan man sedan delta eller titta på Skärgårdsmilen som startar kl 14. (Reservdag vid ösregn är 7 maj)

____________________________________________________________________

Lördag 23 april är det dags för årets upplaga av Skärgårdsmilen. Start i Hönö Klåva kl 14.00. Loppet går via Fotö innan mål i Hönö Klåva. Länk till anmälan.

____________________________________________________________________

Kampanjen om fiberanslutning med rabatt nu förlängd till 13 april.

Hittills har 85 hushåll på Fotö beställt bredband via fiber. Det är 38 % av hushållen. Om man räknar in Söö där många redan har fiber blir den totala andelen anslutna och beställda sannolikt högre. Om inte fler beställer riskerar dock fiberutbyggnaden på Fotö att skjutas på framtiden. Kampanjen med rabatt nu förlängd till 13 april.

____________________________________________________________________

Sista svarsdag 31 mars till Öckerö Nät om bredband via fiber

Glöm inte att ta ställning till erbjudandet från Öckerö Nät om bredband via fiber. Svara innan 31 mars.

____________________________________________________________________

(160319) - Fotö Öråds hemsida, fotoorad.se, har nu haft 10 000 besök

Antalet besökare på Fotö Öråds hemsida ökar för varje månad. Sedan starten i mars 2012 har hemsidan nu haft 10 000 besök.

På hemsidan lägger Fotö Öråd, som är Fotö Samhällsförenings styrelse, ut information som berör Fotö samt protokoll från sina möten.

____________________________________________________________________

Erbjudande om bredband via fiber till Fotö med svar innan 31 mars

Nu är det Fotös tur att få bredbanduppkoppling via optisk fiber. Efter att Hönö och Öckerö har fått tillgång till modernare internetuppkoppling fortsätter Öckerö Nät med dragning av fiber på Fotö och sedan de övriga öarna i Öckerö Kommun. Priset för installation är 21900 kr om beställning görs senast 31 mars. Det innebär en rabatt på 7000 kr jämfört med det ordinare priset 28900 kr. Information har lämnats ut i brevlådan till alla hushåll på Fotö under veckan. Öckerö Nät käver 65% anslutning för att sätta igång så det är viktigt att alla får information och tar ställning innan 31 mars.

Om man har frågor till Öckerö Nät så kan man komma på ett dropin-möte i Öckerö Näts lokaler på Lammholmsvägen 8A, Öckerö den 21/3 kl. 16:00 – 20:00 eller på ett dropin-möte på Fotö skola den 22/3 kl. 16:00 – 20:00.

____________________________________________________________________

Hjärtstartare på Fotö

Nu är en hjärtstartare tillgänglig dygnet runt på Fotö. Den är placerad utanpå Café Boa vid hörnet som vetter mot Korsviksvägen. Hjärtstartaren finns i ett väderskyddat grönt skåp med larm och värme. Skåpet är plomberat men är lätt att öppna om hjärtstartaren behöver användas. Under våren kommer kurser i hjärt-lungräddning (HLR) att hållas för intresserade Fotöbor. En del har redan tecknat sig i samband med årsmötet. Mera information om kurserna, med Rolle som instruktör, kommer senare.

 

____________________________________________________________________

Fotö Samhällsförenings Årsmöte 6 februari 2016

Gunnar Agnesson överlämnar blommor till Christina Ivarsson som fick utmärkelsen Årets Fotöbo för sina insatser med att på kort tid samla nästan 8000 namn för att rädda kvar ambulansen på Öckerö. Christinas engagemang har tidigare också bidragit till en extra färja vid högtrafik på eftermiddagarna samt arbete för att behålla Fotö skola som tidigare var hotad. Sigbritt Oskarsson berättade om Leaderprojektet, som tillsammans med kommunen kan vara medfinansiärer i lokalt förankrade projekt som kan ge ökat tillväxt, företagande och livskvalitet. Förslag som hittills har kommit in från Fotöbor är t ex en bakstuga på Fotö. Fotö Öråd jobbar vidare med den frågan och andra förslag som kommer.

Emil Beijer och Annica Jansson presenterade en idéskiss hur Parken kan öppnas upp och integreras bättre med lekplatsen samtidigt som vägen emellan görs om till gångfartsgata (max 15 km/h). Årsmötet gav mandat till projektgruppen att jobba vidare och ta fram mera konkreta förslag som senare får presenteras för Fotöborna.

Den nya styrelsen, dvs Fotö Öråd. Över raden från vänster: Gunnar Agnesson, Holger Josefsson (Fotö hamnförening), Bosse Johansson (FGIF), Bert Corneliusson och Bengt Engström. Nedre raden från vänster: Annica Jansson, Sigbritt Oskarsson (ny ordinarie ledamot), Johan Sellgren och Sonja Josefsson. På bilden saknas Pierre Åman, Emil Beijer, och Johan Jörnestrand (Sion).

____________________________________________________________________

Arbetet med renovering av gästhamnsbryggan är startad

Nya bärande stålbalkar är nu på plats.

____________________________________________________________________

Dataprogrammering på Fotö skola

Elever från åk 2-6 från Fotö, Björkö och Hälsö fick en lärorik och inspirerande lektion om dataprogrammering i Fotö skola. Fanny Lindh och Johannes Lundqvist från Chalmers var inbjudna för att lära ut hur man programmerar i Makerspace. Initiativet kom från föräldrar till barn i skolan och stöddes med ett bidrag från Fotö Samhällsförening för att få det till stånd. Lärare och rektor har varit positiva till initiativet. Förhoppningsvis kan den lyckade övningen få en fortsättning helt i skolans regi.

____________________________________________________________________

Bordtennissatsning för barn på Fotö

Janne Bäck är ledare för bordtennisträning för barn i Fotö GIFs regi. Träningen sker i skolans gymnastiksal på söndagar, kl 16.00 för barn i åk 2-3 och kl 17.30 för barn i åk 4-6. Fotö Samhällsförening har varit med och bidragit till inköp av ett nytt bordtennisbord. Om verksamheten får flera ledare kan den utökas även till andra dagar i veckan.

____________________________________________________________________

Årsmöte Fotö Samhällsförening lördag 6 februari kl 15 i Café Boa

Årsmötet för Fotö Samhällsförening kommer att äga rum lördagen 6 februari kl 15 i Café Boa. Vid årsmötet kommer information om ny hjärtstartare på Fotö och kommande utbildning i hjärt- och lungräddning. Vidare kommer ett förslag presenteras som starten till en diskussion om hur lekplatsen och parken ska kunna knytas ihop bättre, så att parken blir mera lättillgänglig och använd. I samband med årsmötet kommer också 2015 års Fotöbo att utses. Efter årsmötet serveras kaffe och tårta.

Välkomna!

____________________________________________________________________

Medlemsavgift år 2016 - Fotö Samhällsförening

Var med och stöd vår förenings arbete för vår fina ö.
Medlemsavgift: 100 kr per person eller 200 kr per familj
sätts in på PlusGirokonto 73 03 59-7

Glöm inte att skriva namn och adress i meddelanderutan! Om du behöver en inbetalningsavi så kontakta Sonja Josefsson på tel 0706-090294

____________________________________________________________________

Välkommen till 2016

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Ambulansen på Öckerö blir kvar

Som SVT rapporterade tidigare idag 17/12 har Sahlgrenska Universitetssjukhuset meddelat att man idag har omprövat beslutat om att dra in ambulansen på Öckerö. Den kommer nu att vara kvar, vilket är mycket glädjande. Bidragande till beslutet har enligt SU ordförande varit den kraftiga opinion som hotet om den indragna ambulansen väckt på öarna och som tagit sig uttryck bl a i en namninsamling som samlat nästan 8000 namn.

____________________________________________________________________

Medlemsavgift år 2016 - Fotö Samhällsförening

Var med och stöd vår förenings arbete för vår fina ö.
Medlemsavgift: 100 kr per person eller 200 kr per familj
sätts in på PlusGirokonto 73 03 59-7

Glöm inte att skriva namn och adress i meddelanderutan! Om du behöver en inbetalningsavi så kontakta Sonja Josefsson på tel 0706-090294

____________________________________________________________________

Äntligen belysning i busskuren på Fotö. Tack Västtrafik!

Nu har det äntligen kommit belysning i busskuren där bussen vänder på Fotö. Där har tidigare varit kolmörkt eftersom inga gatlyktor lyser upp vid busskuren.

 

____________________________________________________________________

Skrivelse från Fotö Öråd till Sahlgrenska angående ambulansen

Till ordföranden i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse

 

Via SVT Nyheter Väst 19 nov har det kommit till vår kännedom att bemanningen på Öckeröambulansen kommer att minska till endast en ambulanssjuksköterska från årsskiftet.

Vi som bor och verkar på öarna i Göteborgs norra skärgård kan inte acceptera den försämring det innebär vid behov av akut ambulanssjukvård och snabb transport till sjukhus. En ensam ambulanssjuksköterska som en "first responder" kommer att ha svårt att klara många av de akuta uppdragen. Det gäller särskilt de där vitala funktioner hotas och därmed livshot föreligger. Exempel är andningshinder, hjärtstopp, stroke och svåra trauma. Dessa kräver en normal ambulansbemanning med två personer.

Den föreslagna besparingen av ambulansbemanningen kommer förr eller senare att leda till onödiga dödsfall och sannolikt ett flertal invaliditeter, som annars skulle kunnat undvikas. Det finns många exempel varav det nyligen i VGR genomförda "Rädda hjärnan"-konceptet är ett mycket tydligt sådant, där bestående handikapp kommer att förvärras av en försämrad ambulansbemanning. Det innebär att VGRs målsättning om jämlik vård inte kommer att gälla befolkningen på Öckeröarna.  

Det finns således starka medicinska skäl som gör att vi inte kan acceptera en försämring av ambulansverksamheten.

 

Fotö Öråd genom Gunnar Agnesson och Johan Sellgren

____________________________________________________________________

Namninsamlingen Öckerö ambulansen 2016

Namninsamlingen som Christina Ivarsson tog initiativet till för att behålla ambulansen samlade 7610 namn! Dessa lämnades över till Sahlgrenska Universitetssjukhuset ordförande 3 december vid ett möte i Öckerö kommunhus med uppmaning att ompröva beslutet.

____________________________________________________________________

Försämrad ambulanssjukvård efter årsskiftet

Enligt uppgifter från SVT Nyheter Väst 151119 kommer norra skärgårdens ambulanssjukvård få minskade resurser från och med årsskiftet 2016. Ambulansbemanningen på Öckerö kommer att minska till en ambulanssjuksköterska. Det försämrar möjligheterna till akut omhändertagande vid akut sjukdom och olycksfall. Patienten kommer heller inte att kunna transporteras till sjukhus innan en ambulans från Göteborg kommer ut till öarna, vilket innebär en fördröjning på 30-40 minuter.

Christina Ivarsson på Fotö har tagit initiativet till en namninsamling mot den försämrade ambulanssjukvården på hemsidan ”skrivunder.com” (sök: Öckerö ambulansen 2016). Efter tre dagar har redan mer än 3000 personer skrivit under. Kommunledningen arbetar också med att få beslutet från ambulanssjukvården på Sahlgrenska att omprövas.

____________________________________________________________________

Nu är ensfyrarna bortstädade och Tån återställd

Ensfyrarna är nu källsorterade i säckar med betong respektive metallfraktioner. 30 oktober flögs säckarna till fotbollsplanen med helikopter innan vidare transport med lastbil för deponering. Berghällarna på Tån är återställda så att det nästan är svårt att se var fyrarna stod.

____________________________________________________________________

Världens Barn-insamling 3 oktober

Här är bilder från lördagens insamling för Världens Barn i ett välbesökt Café Boa. Raymond höll föredrag om KBV-001 Poseidons räddningsinsats i Medelhavet. Sedan höll han i auktion av humrar och bakverk, där många bjöd för Världens Barn. Pengar samlades också in genom försäljning av armband som barnen gjort i Sköjt och genom lotteri med olika vinster.

Raymond Englund

Raymond Englund

____________________________________________________________________

Ensfyrarna på Tån har nu rivits av Sjöfartverket

I tisdags 29/9 revs de bägge ensfyrarna. Den södra revs på morgonen med hjälp av en grävmaskin med bilutrustning och den norra fyren senare på dagen med en sprängladdning.

 

 

Tryck på de sista två bilderna så du kan se video från rivningen. Filmerna är i mov-format och kan ses med QuickTime-mediaspelare.

____________________________________________________________________

Insamling för Världens Barn lördag 3 okt

På lördag har Café Boa öppet kl 12.00-17.00 med servering, lotterier, insamling för Världens Barn samt sång och musik av Håkan Fransson från Knippla. Raymond Englund kommer och berättar om Poseidons räddningsinsats i Medelhavet, kl 13.00 och 15.00.

Vill man baka eller komma ner och hjälpa till med något är det välkommet.

____________________________________________________________________

Om Fotö fick EU-bidrag, vad skulle du då vilja göra?

(15-09-08) Har du en vision, kanske en kul idé eller bara en liten tanke på något som skulle kunna göra Fotö mer attraktivt för dig eller övriga Fotöbor? Vilka förbättringar skulle du vilja se i framtiden så att Fotö förblir en levande ö med ett bra liv för människor i alla åldrar och med olika förutsättningar?

Diskutera i familjen, tala med dina vänner och bekanta, både infödda och tjottar. Förmedla idéerna till någon i Fotö Öråd. Eller mejla dem till fotoorad@gmail.com. Du får gärna vara anonym, men det bästa är om vi vet vem du är så att vi kan diskutera om något verkar oklart.

Varför?
En ny ansökningsperiod för EU-bidrag har inletts och drygt 51 miljoner kronor för programmet ”Leader södra Bohuslän” väntar på fördelning. I Fotö Öråd samlar vi alla inkomna förslag för att kunna formulera en ansökan om bidrag.

När?
Helst så fort som möjligt eller före jul, men egentligen är det aldrig för sent.

____________________________________________________________________

Åk 6 på Fotö skola från och med nästa läsår

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 26 augusti att från och med läsåret 2016/2017 erbjuder skolorna på Hälsö och Fotö undervisning i årskurs F-6.

Fotö Öråd har under förra årets valrörelse frågat alla politiska partier i Öckerö Kommun hur man ställer sig till att återinföra åk 6 på Fotö skola och då fått positiva besked. Det är därför mycket glädjande att ett positivt beslut nu har fattats i Barn- och utbildningsnämnden, så att Fotö skola åter blir en F-6-skola.

Bakgrund (enligt Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag):

I februari 2011 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att skolorna på Fotö, Hälsö och Knippla ska erbjuda undervisning i årskurs F-5. Från och med höstterminen 2011 går eleverna årskurs 6 på Hönö, Öckerö eller Björkö. En del elever har även valt skola utanför kommunen.

Förvaltningens uppfattning är att det är olyckligt att göra ett skolbyte i åk 5 med tanke på att de mottagande skolornas lärare har kort tid på sig att lära känna eleverna och deras kunskapsutveckling när de kommer till de nya skolorna i slutet av augusti och skall få betyg redan i december.

Det finns gott om utrymme på ovan nämnda skolor och organisationsförändringarna blir inte särskilt omfattande.

Eleverna kommer att behöva förflytta sig till andra skolor för undervisning i Kost- och konsumentkunskap och Hälsöeleverna även för undervisning i Idrott och hälsa.

____________________________________________________________________

Konstvågen 2015

Helgen 1-2 augusti genomfördes Konstvågen i Öckerö Kommun med utställare på de flesta öar. På bilden ses utställarna från Fotö samlade i Gamla hamnen för en gruppbild. Från vänster till höger Leif Rosén, Fredrik Sellgren, Britt-Marie Alexandersson, Jenny Brandulv och Runa Mattsson.

____________________________________________________________________

Simskola i Vivi startar vecka 30

Nu är det snart dags för simskola i Vivi på Fotö.
Det blir veckorna 30,31,32. Inskrivning måndag 20/7 kl 11.00 nere i simhuset i Vivi.

Barn från 5 år är välkomna!

Det kommer att vara nybörjargrupper, fortsättningsgrupp och märkestagning.
Mer info om tiderna får ni vid inskrivningen.

Priser:
Barn 1- 400 kr
Barn 2- 200 kr
Barn 3 och fler- 100 kr
Alla måste vara i samma familj.

Fröknarna från Fotö GIF, som är arrangör, hälsar alla välkomna! 

____________________________________________________________________

Välkomnande entré till Fotö

Nu är stenläggningen klar vid infotavlan med ny karta över Fotö. Som konstnärlig utsmyckning har den nymålade betonggudingen placerats på stenläggningen.

____________________________________________________________________

Nya gästhamnsbryggan

Lagom till midsommarhelgen blev den nya gästhamnsbryggan på Ussholmssidan av gamla hamnen klar. Flera båtar valde att inviga den som natthamn.

____________________________________________________________________

Midsommar 2015

Årets midsommarfirande på fotbollsplanen genomfördes traditionsenligt. Den nordliga vinden friskade i men regnet höll sig på anstånd. Som vanligt erbjöds kaffe, kakor, lotterier och musik med dans kring midsommarstången.

 

 

____________________________________________________________________

Midsommarfirande

På midsommarafton arrangerar Fotö GIF traditionsenligt midsommarfirande på fotbollsplanen.

Samling kl 10.00 för att plocka blommor och löva midsommarstången.

Kl 15.00 börjar midsommarfirandet med resning av midsommarstången, dans kring stången, dragkamp, lotterier, kaffe mm.

Fotö GIF hälsar alla välkomna!

____________________________________________________________

 

Ny informationstavla med Fotökarta

Idag 2015-05-13 har den nya informationstavlan monterats upp vid Söö-krysset. Sedan den gamla kartan sattes upp har flera nya vägar kommit till. Därför var det dags att byta ut den mot en uppdaterad karta som välkomnar alla, både Fotöbor och gäster som besöker vår ö. Samma karta men i mindre storlek kommer också att sättas upp i Gamla hamnen vid gästhamnsbryggan och på Ussholmen.

____________________________________________________________________

Bilder från Fotö skolas vårfest 150428

____________________________________________________________________

Bilder från städdagen på Fotö 150425

Vädret på städdagen var tyvärr inte det bästa men en tapper skara mötte ändå upp och städade stränder, vägar och klippte buskar i parken. Det resulterade i två fullastade kärror till tippen. Arbetet avslutades med välförtjänt grillad korv och kaffe i Vivi. Tack till alla som deltog!

____________________________________________________________________

Vårfest Fotö Skola tisdag 150428 kl 16.30Lotterier, fika & underhållning från barnen.

____________________________________________________________________

Ny brygga på Ussholmen

Arbetet med bortsprängning av grundet i hamnen och förlängning av piren som vågbrytare är nu klart. Nu fortsätter arbetet med att bygga en brygga längs piren på Ussholmen.

____________________________________________________________________

Skärgårdsmilen 2015

Bilder från Skärgårdsmilen 2015 som genomfördes i strålande solsken och med 356 deltagare som kom till start.

176 Gabriel Steffensen och 364 Anna Hallberg vann respektive grupp och hade konkurrenterna bakom sig redan på Fotö.

Flera kända Fotölöpare hade bra fart.

Bland deltagarna fanns också en hummer.

____________________________________________________________________

Söndag 19 april är det dags för årets upplaga av Skärgårdsmilen. Delar av loppet är förlagt till Fotö. Start och mål är i Hönö Klåva. Länk till anmälan.

____________________________________________________________________

Städdag på Fotö lördagen den 25 april 09.00-12.00

Då ställer vi alla upp, så boka denna dag i er almanacka nu. Vi samlas vid parken 09.00 och återsamlas i Vivi för korvgrillning och trevlig samvaro. (Reservdag vid ösregn är 9 maj)

____________________________________________________________________

Medlemsavgift år 2015 - Fotö Samhällsförening

Var med och stöd vår förenings arbete för vår fina Ö.
Medlemsavgift: 100 kr per person eller 200 kr per familj
sätts in på PlusGirokonto 73 03 59-7

Glöm inte att skriva namn och adress i meddelanderutan!

Föreningen är Fotöbornas kanal till Kommunen, andra myndigheter och föreningar där vi bevakar Fotös intressen i såväl stort som smått. Fler än 300 Fotöbor är medlemmar.
Avgiften går odelat till projekt som skall bevara Fotö till en trevlig plats att bo på och besöka.

Återkommande projekt är:
Underhåll av lekplats, park och badstegar.
Sommarstädning av toaletter och stränder.
Bidra med medel till skolans aktiviteter.
Städdag med korvgrillning i Vivi.

Nya projekt som vi bl a arbetar med är:
Nya informationstavlor.
Kullersten vid infotavlan vid Söö.
Dialog med kommunen om uppsnyggning av återvinningsstationen.
Dialog med Ö-net om fiberkabel till Fotö.
Bättre mobiltäckning på Fotö.

____________________________________________________________________

Grundet i gamla hamnen sprängs bort

Nu har arbetet startat med att spränga bort grundet som är utmärkt med bojar i gamla hamnen. Med sprängstenen ska sedan vågbrytarpiren förlängas så att pontonbryggan vid inloppet kan tas bort. Nästa steg att är bygga en brygga längs stenpiren för gästande båtar.

____________________________________________________________________

Bilder från skolbasaren 150314 i Café Boa

Skolbasaren i Café Boa var välbesökt. Inne i Boa kunde man göra riktiga fynd bland allt som såldes. Sedan kunde man äta fiskburgare som Jan-Eric Bäck grillade och fika med kaffe och kaka i det underbara vårvädret.

____________________________________________________________________

Skolbasar i Café Boa lördag 150314 kl 12-15

Nästa lördag, 14/3 kl 12-15, är alla välkomna till Skolbasaren i Café Boa! Basaren arrangeras för att samla in pengar till en skolresa för åk 4. Eventuellt överskott går till skolan. Förutom allsköns saker att köpa så kommer det finnas lotterier och grillade fiskburgare.

____________________________________________________________________

Fotö Samhällsförenings årsmöte hölls i Café Boa 150214

Länkar till årsberättelse 2014 och årsmötesprotokoll 150214.

Årsmötet för Fotö Samhällsförening var välbesökt och hölls i Café Boa. Ordförande Gunnar Agnesson (till vänster) presenterade årsberättelsen med en bildpresentation. Föreningens revisor Magnus Jonasson (till höger) som skrivit revisionsberättelsen presenterade sig. Antalet medlemmar 2014 var 301 vilket är en klar majoritet av alla vuxna på Fotö. Efter årsmötet serverades traditionsenligt kaffe och tårta.

Till årets Fotöbo 2014 utsågs Per-Åke Ivarsson postumt. Han brann för barn, ungdomar och äldre. Han var initiativtagare till SKÖJT som är en pysselgrupp för barn i åldrarna 8- 12 år som samlas i Sion varje tisdag kväll. Per-Åke var en medmänniska i ordets rätta mening. Per-Åkes fru Eva-Britt mottog utmärkelsen.

 

Den nya styrelsen, dvs Fotö Öråd. Över raden från vänster: Gunnar Agnesson, Bert Corneliusson, Emil Beijer, Holger Josefsson (Fotö hamnförening) och Bengt Engström. Nedre raden från vänster: Ingela Karlsson, Sonja Josefsson, Annica Jansson, Sofia Josefsson och Johan Sellgren. På bilden saknas Pierre Åman, Bosse Johansson (FGIF) och Johan Jörnestrand (Sion).

____________________________________________________________________

Känd författare på skolbesök

När Britt Engdal besökte klass 4 var frågorna till den kända författaren många.

Vad kom det sig att du blev författare? I vilken tid utspelar sig dina flesta böcker? Hur förstod du att du var författare? Vilken är den största utmaningen med att vara författare? Hur kan vi bli bättre på att skriva? Britt berättade och svarade på alla frågor med stort engagemang. Om hur hon får sina idéer, har en idélåda och att hon oftast i förväg funderar ut slutet.

Britt delade med sig av en idé till en bok som hon inte skrivit. Detta inspirerade eleverna att genast började skriva berättelser. Vi fick författartips att rita en berättelseväg, lever sig in vad man ser och hur det känns i berättelsen.” Tänk om jag var där” samt att skriva om lukter, färger och ljud. 

Vi är mycket glada att få träffa Britt Engdal och nu ska vi läsa många av hennes 40 böcker. 

Klass 4 Fotö skola/ Anki Bengtsson

____________________________________________________________________

Årsmöte Fotö Samhällsförening lördag 14 februari kl 15 i Café Boa

(2015-01-23) - Årsmötet för Fotö Samhällsförening kommer att äga rum lördagen 14 februari kl 15 i Café Boa. I samband med årsmötet kommer också 2014 års Fotöbo att utses. Efter årsmötet serveras kaffe och tårta.

Välkomna!

____________________________________________________________________

Information om kommande Årsmöte Fotö Samhällsförening

(2015-01-16) - Tidigare annons om årsmöte för Fotö Samhällsförenings årsmöte 24 januari har tagits bort. Nytt datum för årsmötet kommer snart att annonseras.

____________________________________________________________________

Utblick Öckerö – en inblick i framtiden

Arbetet med kommunens kommande översiktsplan går framåt. Det startade 2012 och ska resultera i en ny översiktsplan 2016. Under 2014 har boende från respektive öar, företagare, politiker och barn/ ungdomar från tre skolor jobbat med översiktsplanen i fokusgrupper. Man har utgått från den nuvarande översiktsplanen (ÖP05) och diskuterat vad som blev bra eller dåligt med den och sedan kommit med idéer och tankar hur framtiden kan utformas i nästa översiktsplan för Öckerö kommun. Man har också gjort trygghetsvandringar i kommunen för att se hur miljön kan förbättras.

Trots annonsering i tidningar, anslagstavlor och på vår hemsida att alla boende var välkomna att delta, blev anslutningen till fokusgruppen från Fotö bara fem personer. Det var ändå bättre än några av de andra öarna, där man först inte fick någon deltagare alls. Efter direktutskick till hushållen på dessa öar kunde fokusgrupper skapas från alla öar.

Nu är sammanställningen från alla fokusgrupper klar (länk till sammanställning av fokusgrupparbete). Fokusgrupparbetet från Fotö finns redovisat på sidan 18-19. Kommunen redovisar fortlöpande hur processen med Översiktsplanen går framåt på sin hemsida (länk). Där kan man också läsa de nyhetsbrev som publiceras om arbetet varje månad.

____________________________________________________________________

Ensfyrarna på Tån

Eftersom fyrarna har varit olåsta har obehöriga haft möjlighet att ta sig upp i fyrtornen. Med tanke på de risker det innebär har både markägare och Fotö Öråd tagit kontakt med Sjöfartsverket med önskan om lämplig åtgärd. Sjöfartsverket har svarat med att låsa dörrarna till tornen samt att man har för avsikt att riva tornen under 2015.

____________________________________________________________________

Dammen på Söö

Dammen som tidigare fungerat som skridskobana på vintern har under åren växt igen allt mer. För att återställa dammen så att den åter kan fungera som skridskois på vintern kommer den att grävas ut under våren.

____________________________________________________________________

Återvinningsstationen på Fotö

Kontakter har tagits med kommunen för önskemål om få en bättre miljö kring återvinningsstationen på Fotö som är det första man ser man kommer från bron. Förslag har tagit fram från Fotö Öråd med avskärmning runt avfallscontainrarna. Vi har fått besked att kommunen håller på att utforma en avfallsstation som passar för samtliga öar.

____________________________________________________________________

Vägförbättringar

Bustadvägen som varit i ett mycket dåligt skick är nu asfalterad. Den ska också kompletteras med kantsten mellan vägbana och gång/cykelbana. Mittmarkering i vägbanan på Fotöbron kommer också att målas.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Avslag för vindkraftsparken i Hake fjord

Mark och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt har avslagit Göteborg Energis ansökan om vindkraftspark i Hake fjord. Avslaget grundas på miljöskäl (spridning av giftiga muddermassor), hinder för framtida breddning av farlederna till Göteborgs hamn, negativ påverkan på friluftsintressen samt att projektet inte är samhällsekonomiskt försvarbart. Beslutet innebär för många skärgårdsbor en välkommen julklapp. Läs mera om beslutet i GP 141218.

____________________________________________________________________

Renoveringen av skolan på Fotö slog väl ut

Läs artikeln i Torslandatidningen vecka 50 om Fotö Skola. Förhoppningen är att det nästa år också blir undervisning i åk 5. Utifrån svaren på Fotö Öråds frågor tilll politikerna före valet finns det goda chanser att det också kan bli undervisning i åk 6 efterföljande år.

____________________________________________________________________

Information från Öckerö Nät om fibernät under kvällstid vecka 50

Under kvällstid vecka 50 kommer representanter från Öckerö Nät att göra hembesök på Fotö för att informera om kommande fibernätutbyggnad. Man kommer då få tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. På Öckerö och Hönö är man i stort sett är klara, vilket innebär att 70% av kommunen redan har tillgång till fibernät. Vilken ö som kommer i tur för nästa etapp beror på hur många som är intresserade av att ansluta sig. För att kunna ta ställning till anslutning och därigenom påverka Öckerö Näts prioritering är det därför viktigt att inhämta information om installation och vilka möjligheter en snabb bredbandsuppkoppling kan erbjuda.

Länk till mera information från Öckerö Nät om fibernätutbyggnaden.

____________________________________________________________________

Carl von Linné på besök i Fotö Skola

En dag när årskurs fyra satt och jobbade med sina herbarier fullt upptagna med att klistra in de pressade växterna, skriva deras namn på latin då hände något helt märkligt!

Plötsligt kom en fint, gammaldags klädd man som alla direkt kände igen uppför trappan in i klassrummet. Han hade röd rock, röda byxor som gick till knäna, långa vita strumpor, svarta skor med klack, skjorta med krås, vitlockig peruk och en käpp. Hela klassen blev förvånade och uppmärksamma. Det gick som en susning genom klassrummet.

Känner ni igen mig, sa mannen med tydlig stämma.

Carl von Linné berättade engagerat om sina växtklasser, stinkpaddorna som finns på en holme utanför Fotö och hur han kommit på att korta ner de långa latinska namnen till två korta namn på alla växter i hela världen. Han berättade hur hans barndom var och klassen ställde många frågor.

Det konstiga var att hans häst var bensindriven och hade många hästkrafter. WROOOM...

Många hälsningar från klass 4 på Fotö skola.

____________________________________________________________________

Mark och miljödomstolen på Fotö 141021

Läs om Mark och miljödomstolens besök på Fotö i Torslandatidningen.

____________________________________________________________________

Mark och miljödomstolen kommer till Fotö tisdag 21 oktober kl 14.30

Efter överklaganden mot planering av vindkraftsparken i Hake fjord med 15 st 190 m höga vindkraftverk har huvudförhandlingar nu startat i Mark och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt. Nu på tisdag åker tingsrätten med sökanden (Göteborgs Energi) och de som överklagat (både representanter för myndigheter och privatpersoner) till olika platser runt Hake fjord för att på plats se hur vindkraftsparken kommer att påverka miljön för de boende. På förmiddagen kommer man att först att besöka Brännö och sedan Ängholmen, Långedrag.

På eftermiddagen kommer man kl 14.30 med buss/ bussar till Fotö för att ha syn på platsen. Det framgår inte var på Fotö man kommer att stanna för att titta ut över Hake fjord, men det blir uppenbart när de kommer över bron. För alla Fotöbor (och boende på de andra öarna) som känner en oro över planeringen av den mycket storskaliga vindkraftsparken är rättens besök på plats ett bra tillfälle att uttrycka sin oro och komma med synpunkter. Bilden visar ett fotomontage hur vindkraftsparken kommer att se ut från Vivi. Ur bullensynpunkt kommer hela Fotö att påverkas med en ljudnivå över 30 dB från vindkraftverken.

____________________________________________________________________

Årets Fotöbo

Nu är det dags att nominera årets Fotöbo. Har du någon som du anser har gjort något behjärtansvärt för vår ö så är du välkommen med ditt förslag. Förslaget lämnar du på vår hemsida med epostsvar. Fotö Öråds mailadress är:  fotoorad@gmail.com
Svar måste vara inne senast 1 januari 2015. Motivera gärna varför du anser att just din kandidat ska bli årets Fotöbo. Vinnaren koras på årsmötet i januari.

Med bästa hälsningar
Fotö Öråd

____________________________________________________________________

Namninsamling för den 4:e färjan på eftermiddagarna

Trafikverket kör med 4 färjor på Hönöleden på morgonen men inte på eftermiddagen. Det uppstår då långa köer som inte bara drabbar pendlare utan också de som bor utmed 155:an. Köbildningen startar ibland redan vid ICA Maxi. För att påverka Trafikverket att åter sätta in den 4:e färjan på eftermiddagarna har Christina Ivarsson på Fotö tagit initiativet till en facebookgrupp ”Köbarometer Hönöleden”. Den har idag redan 1000 medlemmar. Alla som vill vara med och påverka Trafikverket kan gå in och skriva under namninsamlingen på följande länk http://www.skrivunder.com/honoleden_4e_farja .

____________________________________________________________________

Fråga om Fotö skola ställd till politikerna i Öckerö kommun.

Fotö skolas framtid var en viktig fråga för Fotöborna inför valet 2010. Sedan dess har skolan byggts om och renoverats. Den är för närvarande öppen för barn från förskola t o m åk 5. Eftersom det finns en önskan från många på Fotö att skolan även har åk 6, har följande fråga ställts till alla politiska partier som är representerade i Öckerö kommunfullmäktige:
Kommer det att bli möjligt för barnen på Fotö skola att åter kunna gå åk 6 på Fotö?

Svar har inkommit från följande partier:

Ingvar Svensson, Folkpartiet. Angående återinförandet av åk 6 på Fotö skola så är det ju en hjärtefråga för mig och FP och detta är något vi går till val på. Det finns inga planer på att förändra verksamheten, annat än att vi FP vill att exv. Fotö och Hälsöskolor ska omfatta årskurs, f-6.

Jan Utbult, Kristdemokraterna. Alla elever skall ha en socialt bra miljö med så bra förutsättningar som möjligt att tillgodogöra sig kunskap i alla ämnen. År 2015 höjs kraven på lärarbehörighet vilket kommer att innebära att det blir svårare att ha all kompetens för mellanstadiet på en liten skola med få lärare. Om det finns ett långsiktigt tillräckligt stort elevunderlag så att vi kan tillgodose behoven socialt, kunskapsmässigt och med lärarbehörighet ser Kristdemokraterna gärna att åk 4-6 går kvar på Fotö skola.

Arne Lernhag, Moderaterna. När skolan byggdes så var det med avsikten att den skulle kunna användas till en F - 6-skola. Det som avgör detta är helt enkelt underlaget, alltså antalet barn som vill gå i Fotö skola. Finns det tillräckligt antal barn så finns också möjligheten.

Annika Andersson, Vänsterpartiet. I vårt kommunalpolitiska program har vi skrivit "Vi vill verka för att skolor och förskolor ska finnas på alla öar där efterfrågan finns." Däremot har vi inte tagit ställning till just årskurs 6 på Fotö men personligen kan jag tycka att det är olyckligt att eleverna ska byta skola just det året de ska betygsättas för första gången. Så vitt jag vet går sexorna fortsatt på Rörö skola och därmed kan jag inte se något hinder för att även Fotöeleverna skulle kunna gå kvar på Fotö om det finns önskemål om detta bland brukarna.

Nicklas Attefjord, Miljöpartiet. Miljöpartiet anser att barnen på Fotö bör kunna gå till åk 6, utifrån den situation som nu råder med tex betyg från åk 6. Samtidigt anser vi att det är partierna inom alliansen som är ansvariga för den turbulens som varit kring skolan på Fotö. Miljöpartiet tycker vidare att det är skolan, dvs rektor och lärare som bäst kan bedöma om man kan upprätthålla kvaliteten och de krav som skolverket mfl ställer undervisningen, och om skolan anser att man klarar att uppfylla dessa krav skall man självklart erbjuda undervisning till åk 6 på Fotö skola. Det är alltså inte politiker som skall göra dessa bedömningar utan de som är proffs, dvs lärarna och rektor. Som politiker sätter vi upp mål och tillför resurser och resurserna skall fördelas efter behov hos elverna.

Rolf Edvardsson, Socialdemokraterna. Helt kort kan jag svara att Öckerö Socialdemokrater är och har varit positiva till att man går till och med 6:an på Fotö.

____________________________________________________________________

Konstvågen 2-3 augusti

Konstvågen 2014 med sammanlagt 93 utställare på nio av öarna i Öckerö kommun, genomfördes i helgen 2-3/8. De sex utställarna på Fotö hade många besök.

1. Leif Rosén (akvareller). 2. Fredrik Sellgren (fotografier). 3. Caroline Yngvesson Nielsen (oljemålningar och akryl).

4. Jenny Brandulv (gjutna silversmycken). 5. Britt Marie Alexandersson (trasmattor mm). 6. Runa Mattsson (akvareller)

____________________________________________________________________

Konstvågen 2-3 augusti

Årets upplaga av Konstvågen i Öckerö Kommun genomförs helgen 2-3 augusti. På Fotö finns sex utställare.

____________________________________________________________________

Sommar på Fotö

____________________________________________________________________

Midsommarafton 2014

Anders BörjessonMidsommarfirandet som arrangeras av Fotö GIF genomfördes traditionsenligt på fotbollsplanen. Många kom och firade i sol och en frisk nordvästlig vind. Värmen hölls uppe med dans kring midsommarstången och dragkamp. Som vanligt stod Anders Börjesson för utmärkt musik. I tältet fanns lotteri stånd och mycket gott till kaffet.

 

____________________________________________________________________

Midsommarfirande

På midsommarafton arrangerar Fotö GIF traditionsenligt midsommarfirande på fotbollsplanen.

Samling kl 10.00 för att plocka blommor och löva midsommarstången.

Kl 15.00 börjar midsommarfirandet med resning av midsommarstången, dans kring stången, dragkamp, lotterier, kaffe mm.

Fotö GIF hälsar alla välkomna!

____________________________________________________________

Ställplatser för husbilar och husvagnar på Ussholmen

Hamnen har nu startat en ny verksamhet med ställplatser för husbilar och husvagnar på Ussholman under sommaren. För detta ändamål har ett hus med toaletter och duschar iordningsställts. I samband med att ny avloppsledning har dragit därifrån till kommunala avloppsnätet har också en tömningsanordning för avloppstankar i gästbåtar installerats vid sjösättningsrampen.

 

 

 

 

____________________________________________________________________

Fotö Hamncafé "Holmboms" har öppnat

Fredagen 6 juni öppnade Thomas Holmbom ett café i Gamla hamnen på Fotö. Där kan man äta en räksmörgås på hembakat bagebrö eller sallad med räkor eller tonfisk på altanen eller inne i caféets historiska miljö. Caféet serverar också glass från Sia-glass. I bryggbutiken kan man köpa bagebrö och mejerivaror. Holmboms har öppet kl 09 - 20 hela sommaren. Resten av året levererar Thomas på beställning.

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

Fotö GIF arrangerar simskola i Vivi

Fotö GIF arrangerar simskola i Vivi v. 29, 30 och 31. Malin Svensson skall vara simlärare. Vilka tider det blir är inte färdigt men det kommer mera information på affischer och på Fotö GIF:s hemsida. Simskolan startar med Inskrivning måndag vecka 29 kl 10.00.

____________________________________________________________________

140527 - Fokusgruppmöte för kommunens nya översiktsplan

Som en del i processen att ta fram en ny översiktsplan för kommunen bjöd man 140527 in intresserade Fotöbor att delta i en fokusgrupp. Tyvärr var endast fem anmälda från Fotö av 30 möjliga platser. Mötet som var på Hedenskolan hölls tillsammans med fokusgruppen från Hönö och inleddes med en gemensam information från planarkitekterna i kommunen. Därefter fick man från varje ö gruppvis diskutera den nuvarande översiktsplanens för- och nackdelar och sedan blicka framåt med förslag och idéer både vad beträffar den egna ön och kommunen som helhet.

____________________________________________________________________

Torslandatidningen skriver om Kinesisk dag på Fotö Skola

Fem elever på Fotö skola har under två terminer lärt sig kinesiska. I förra veckan visade de inför föräldrar, skolkamrater och Kinesiska kulturföreningen delar av vad de lärt sig. Dagen kallades ”Nyfiken på Kina.” Länk till tidningsartikeln.

____________________________________________________________________

Kusträddarna - lördag 10 maj kl 11-15, samling fotbollsplanen på Fotö

Organisationen Håll Sverige Rent inbjuder alla att delta i en strandstäddag 10 maj, kl 11-15. Aktiviteter sker samtidigt längs hela västkusten. Håll Sverige Rent står för säckar, påsar och handskar till alla medverkande Kusträddare. Samling på fotbollsplanen på Fotö. Länk till Kusträddarna för mera information.

 

 

____________________________________________________________________

Bilder från Fotö skolas vårfest 140428

____________________________________________________________________

Bilder från städdagen 140426

Städdagen genomfördes i stålande solsken och god gemenskap och avslutades med traditionell korvgrillning i Vivi. Tack till alla som bidragit att göra vår ö fin inför sommaren.

____________________________________________________________________

Välkomna till Fotö Skolas vårfest måndag 28 april kl 16.00-17.30

Vårfesten är öppen för alla, både barn och vuxna. Överskott från lotteriet går till aktiviteter för barnen och kommer att användas i samråd med personalen på skolan. Om du vill skänka priser till lotteriet tas de tacksamt emot av Sofia Josefsson och Josefin Corneliusson.

____________________________________________________________________

2014 års städdag på Fotö blir lördag 26 april (reservdag 10 maj)

I år viker vi lördag 26 april till städning av vår ö, reservdag 10 maj i händelse av alltför dåligt väder. Som vanligt samlas vi i Parken kl 9.00 och beräknar vara klara vid 12-tiden. Därefter följer sedvanlig korvgrillning i Vivi samt lotteri för stora och små deltagare. Vi hoppas på god uppslutning av både nya och gamla Fotöbor för detta gemensamma ansvar att göra vår ö fin inför våren och sommaren.

Varmt välkomna till Parken kl 9.00 lördag 26 april

____________________________________________________________________

Skärgårdsmilen 2014 söndag 27 april

Start och mål i Hönö Klåva. Loppet går till Fotö där det vid gamla hamnen vänder tillbaka till Hönö Klåva. Loppet startar kl 11.00. Länk till anmälan.

____________________________________________________________________

Deltagare sökes till fokusgrupper till kommunens nya översiktsplan

En ny översiktsplan ska tas fram för Öckerö kommun. En översiktsplan redovisar den framtida mark- och vattenanvändningen. Arbetet har precis inletts och beräknas vara färdigt i slutet av 2016.

Nu behöver kommunen din hjälp och dina synpunkter! Vill du vara med och tycka till om den nya översiktsplanen? Då ska du anmäla dig till någon av kommunens fokusgrupper. För Fotö kommer det vara ett fokusgruppmöte tisdagen 27 maj. Mötet är på kvällstid och tar ungefär tre timmar. Plats meddelas senare. Målet är att samla ca 30 personer från varje ö i en fokusgrupp. Anmälan gör du på kommunens hemsida (länk till anmälan). Tiden för att lämna in intresseanmälan är nu förlängd till
senast 13 april 2014.

____________________________________________________________________

Fotö Samhällsförenings årsmöte hölls i Café Boa 140125

Länkar till årsberättelse 2013 och årsmötesprotokoll 140125.

Gunnar Agnesson

Maj-Britt YngvessonÅrsmötet var välbesökt med nästan 40 deltagare. Gunnar Agnesson gick igenom årsberättelsen med en PowerPoint-presentation. Fotö Öråd har varit engagerat i många frågor och aktiviteter under året. Det är också glädjande att antalet medlemmar har ökat med 44 till 304.

Till årets Fotöbo 2013 utsågs Maj-Britt Yngvesson, för initiativ till och genomförande av "gubbaträffarna" varje onsdag kl 10 i Café Boa. Träffarna är mycket uppskattade och har samlat gubbar i alla åldrar. Två gånger om året åker man också på utflykt, och då får även damerna vara med.

 

Fotö Öråd 2014

Den nya styrelsen, dvs Fotö Öråd. Över raden från vänster: Holger Josefsson (Fotö hamnförening), Gunnar Agnesson, Bengt Engström, Bert Corneliusson, Ingela Karlsson, Sofia Josefesson. Nedre raden från vänster: Johan Sellgren, Sonja Josefsson, Emil Beijer och Annica Jansson. På bilden saknas Pierre Åman och Johan Jörnestrand (Sion).

____________________________________________________________________

Årsmöte Fotö Samhällsförening lördag 25 januari kl 15.00

Välkomna till Fotö Samhällsförenings årsmöte lördag 25 januari kl 15.00 i Café Boa. Efter mötet serveras kaffe och tårta.

____________________________________________________________________

(140108) - Viktig information om den planerade vindkraftsparken i Hake fjord

Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg har nu kungjort ansökan från Göteborg Energi om att få bygga vindkraftsparken ”Vindplats Göteborg”.

Var och en som motsätter sig ”Vindplats Göteborg” har nu möjlighet att framföra detta skriftligt till Mark- och Miljödomstolen innan den 14 februari. Anser man dessutom att man påverkas i sitt boende (det gör alla på Fotö), kan man även ansöka om att bli sakägare.

För mer information om hur man går till väga, gå in på raddagoteborgsskargård.se. Där finns också exempel på hur man kan skriva ansökan om att bli sakägare.

____________________________________________________________________

(140108) - Årsmöte Fotö Samhällsförening

Välkomna till Fotö Samhällsförenings årsmöte lördag 25 januari kl 15.00 i Café Boa. Efter mötet serveras kaffe och tårta.

____________________________________________________________________

(131205) - Fotö Skola startar nästa år kurs i kinesiska (mandarin) för grundskoleelever åk 3-4

____________________________________________________________________

Postutdelning till postlådor fr o m måndag 131104

Måndag 131104 börjar Posten att dela ut brev till postlådor i de nyuppsatta postlådestationerna. Postboxarna i Församlingshemmet ska tas bort och post som inte hämtats från postboxarna kommer att delas ut till de nya postlådorna. De gamla postboxarna kommer att kasseras och nycklarna behöver därför inte lämnas in till Posten utan kan kasseras.

____________________________________________________________________

(131102) - Den dåliga mobiltäckningen på Fotö

Den dåliga mobiltelefontäckningen i sydvästra delen av Fotö är ett stort problem.  Området vid gamla hamnen, södra delen av Stora vägen och västra delen av Egnahemsvägen ligger i skugga från mobilsändaren på Hönö Klåva. Mottagningen är osäker och på en del ställen är det ingen mobiltäckning alls. Problemen är särskilt påtagliga inomhus. Det innebär också att mobilt internet, om det fungerar, är långsamt och långt ifrån den hastighet som mobiloperatörerna gör reklam för. Även kommunen är medveten om den dåliga mobiltäckningen på Fotö och har för att vara säkra på att kunna få kontakt med sin hemtjänstpersonal varit tvungna att utrusta dem med minicall, som ett komplement till mobiltelefon.

Fotö Öråd har via kommunen haft kontakt med Telia sedan ett år med målsättning att få en kompletterande mobilsändare på Fotö. Telia har under sommaren själva gjort mätningar av mobiltäckningen och kan bekräfta att den är bristfällig. De har föreslagit en mobilsändare på Ussholmen för att lösa problemen. Det alternativ som diskuterats har varit en stolpe som utseendemässigt utformas som ett sjömärke (som vid färjeläget Lilla Varholmen).

Telia har diskuterat frågan, men tyvärr inte velat prioritera en ny sändare på Fotö i sina kommande utbyggnadsplaner. Det är anmärkningsvärt med tanke på att Fotö är en relativt tätbefolkad del av storgöteborg. Telia är dock beredd att investera i en ny mobilsändare om man kan få delfinansiering från annat håll. Efter ett möte med Öckerö Kommun, Fotö Öråd och Telia arbetar nu kommunen vidare med att hitta en lösning på den frågan.

____________________________________________________________________

(131025) - Snart dags att sortera matavfall

Under 2014 kommer Öckerö kommun att börja samla in matavfall från alla hushåll och verksamheter. Under våren 2014 påbörjas insamlingen av matavfall i Öckerö kommun, med början på Fotö och Hönö. Läs mera på kommunens hemsida.

____________________________________________________________________

(131025) - Fotö Öråds hemsida, fotoorad.se, har nu haft 3000 besök

Antalet besökare på Fotö Öråds hemsida har ökat för varje månad. Sedan starten i mars 2012 har hemsidan nu haft 3000 besök. På hemsidan lägger Fotö Öråd, som Fotö Samhällsförenings styrelse kallas, ut information som berör Fotö samt protokoll från sina möten. Protokollen har hittills även kunnat läsas i posthuset. När postutdelningen till postboxar nu upphör om en vecka, kommer protokollen istället anslås på en informationstavla som Örådet planerar att sätta upp i Kröken.

____________________________________________________________________

(131023) - Återinvigning av Fotö förskola och skola

Fotö Skola

Barn och vuxna samlas på skolgården innan rektor Britt-Marie Bertrandsson håller ett invigningstal till den nyrenoverade förskolan och skolan.

Ingvar Svensson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden talar innan skolchef Kerstin Schiller överlämnar en present till eleverna på skolan. Två av eleverna klipper sedan bandet och Fotö förskola och skola är nu återinvigd.

Gunnar Agnesson och Sonja Josefsson från Fotö Öråd överlämnar klockor både till skolgården och inomhus. Sedan följer rundvandring i lokalerna med tipspromenad och fika.

Gästerna guidas av tredjeklassare som berättar om verksamheten, här på fritids. Kommunledning och ansvariga politiker och tjänstemän för skolan var nöjda med de nya fina lokalerna. Från vänster Ingvar TH Karlsson, Britt-Marie Bertrandsson, Arne Lernhag, Kerstin Schiller och Ingar Svensson.

____________________________________________________________________

Utlämning av postlådor beställda via Fotö Samhällsförening

Beställda postlådor från Jula och Flexbox kan hämtas på lördag 131012 kl 14-17 i Truckgaraget Nya Hamnen (intill gamla färjeläget på Fotö).

____________________________________________________________________

Välkomna till återinvigning av Fotö förskola och skola 23 oktober

____________________________________________________________________

Gemensamt inköp av postlådor

Till dig som beställt postlåda genom Fotö Samhällsförening.
Här är de priser som gäller för respektive låda.

Flexbox, Postlåda Albertina, liten                                        530:-
Flexbox, Postlåda Lovisa, stor med paketinkast,              1200:-
Flexbox, Postlåda Karolina, stor utan paketinkast,             920:-
Julas rostfria låda                                                               975:-

Betalar gör du snarast till Fotö Samhällsförening, Plusgirokonto   73 03 59- 7 
Dock senast 30 september. Skriv namn och adress på betalningen.
Lådorna är beställda och levereras inom tre veckor från dags dato.

Fotö 2013-09-17
Sonja Josefsson för Fotö Samhällsförening    Tel 070-6090294

____________________________________________________________________

10 Island Race, lördag 130831

Nu på lördag avgörs multisporttävlingen 10 Island Race på Öckeröarna. Målet att är nå toppen på alla 10 bebodda öarna i Öckerö Kommun genom löpning (27 km), kajakpaddling (18 km) och simning (1200 m). De tävlande deltar i team om två personer i herr- dam- eller mixklass. Start är kl 9.30 i Hönö Klåva. Första delsträckan är löpning till toppen av Fotö, dvs vattentornet vid skolan. Därefter löpning till Engelsmännens hage på Hönö där kajakerna ligger och väntar för paddling till Grötö och vidare norrut. Målgång är i Hönö Klåva under eftermiddagen. Prisutdelning sker på Trubaduren kl 17.30. Läs mera på 10 Island Race hemsida.

____________________________________________________________________

Rapportering från Informationsmötet om postutdelningen 130827

Med på mötet i Café Boa var Fotö Samhällsförenings styrelse och från Posten Roger Sandgren, Jan Angelback och Marie Krantz. Från ÖBO kom Morgan Islander. Ett 50-tal Fotöbor hade infunnit sig för att lyssna och komma med synpunkter och förslag. Mötet började med en bakgrundsinformation först från Samhällsföreningens sida och sedan från Postens sida. Sedan följde en öppen fråge- och diskussionsstund.

Det aktuella förslaget får viss kritik för placeringen av vissa lådsamlingar men överlag dominerar en positiv inställning. Kontaktpersoner för de lådsamlingar som önskar justera placering eller tillhörighet uppmanades att diskutera detta direkt med Postens representant Roger Sandgren (roger.u.sandgren@posten.se). Samhällföreningen driver processen vidare med lådstationer men är fortsatt öppna för synpunkter och förslag fram till den 6/9.

Beställning av lådor görs till lådstationernas kontaktpersoner senast den 6/9 eller sköts helt privat. Besked om det slutliga priset (som bestäms av rabatter på antalet beställda lådor) ges den 10/9. Beställda lådor betalas senast den 30/9 till Fotö Samhällsförenings  Plusgiro 730359-7. Märk inbetalningen med namn, adress och postlådetyp.

Planerat datum för postomläggningen är den 4/11.

GLÖM INTE ATT ADRESSÄNDRA TILL DEN NYA POSTUDELNINGSADRESSEN DETTA DATUM!!!

Pierre Åman från Fotö Samhällsförening och Roger Sandgren från Posten informerar.

____________________________________________________________________

Informationsmöte om postutdelningen, tisdagen 130827 kl 18.00 i Café Boa.

Fotö Samhällsförening anordnar ett möte för information och möjligheter att fråga och bidra med förslag och synpunkter angående den kommande omläggningen av postutdelningen. Alla är hjärtligt välkomna!

____________________________________________________________________

(130818) - Postutdelningen

Efter att informationen om postlådegrupper anslagits i posthuset och på hemsidan, har många hört av sig med synpunkter både till Fotö Öråd, men framför allt direkt till Posten. Representanter för Örådet har haft flera kontakter med Posten för att klarlägga vad som gäller och när en förändrad postutdelning till postlådor kommer att ske. Varje postlådegrupp har via Örådet blivit tillfrågade om föreslagen placering av postlådegruppen är OK eller om en annan plats är lämpligare.

Ett informationsmöte med representanter för Posten och Öckerö Kommun är planerat kvällstid tisdagen 27 augusti. Mera info om exakt tid och plats kommer senare.

Det är var och ens ansvar att inköpa och sätta upp sin postlåda. Det är naturligtvis mest praktiskt om varje postlådegrupp gemensamt löser denna uppgift. Beroende på markförhållanden kan montering av lådorna antingen ske fastskruvade på två vågräta brädor förankrade i marken med vinkeljärn/ stolpar, eller genom att gjuta ett markfundament för varje låda.

Fotö Öråd har tagit fram två prisvärda postlådealternativ som vid en gemensam beställning kan köpas med bra rabatt. Bägge alternativen är s k veckopostlådor med flyttbar botten, så att lådan vid behov kan rymma mera post om man är bortrest. Bägge lådorna är låsbara. Det är önskvärt men inget krav att man inom samma postlådegrupp enas om en modell för att få en enhetlig lösning.

Länkar till postlådealternativen:

Flexbox, Postlåda Lovisa. Ordinarie pris: 1695 kr.
Pris vid gemensamt inköp: 1271 kr (50-100 st), 1186 kr (101- st)

 

 

 

 

 

Jula, Rostfri markpostlåda. Ordinarie pris: 1395 kr.
Pris vid gemensamt inköp: 1088 kr (50-100 st), 975 kr (101-150 st)

 

 

 

 

 

Mera information om hur beställning ska göras kommer senare. Postens önskemål är att postutdelning till postlådor ska komma igång redan i början av oktober men datumet kan komma att flyttas fram.

____________________________________________________________________

Lottos reklamfilm Utbyggarna

Lottos senaste reklamfilm "Utbyggarna" med ett Thomas Ravellihus är delvis inspelat på Fotö. Klicka på bilden för en länk till filmen på YouTube.

____________________________________________________________________

Göteborgs-Posten 130809

Läs artikel om Ralph Englund i dagens GP genom att klicka på GP-sidan.

____________________________________________________________________

Konstvågen 130803-04

Konstvågen 2013 med sammanlagt 84 utställare på sju av öarna i Öckerö kommun, har genomförts i helgen 3-4/8. Till Fotö har många kommit för att besöka de fem utställarna.

1. Leif Rosén (akvareller och oljemålningar). 2. Fredrik Sellgren (foto)

3. Jenny Brandulv (gjutna silversmycken). 4. Sophia Ivarsson (akvarell, akryl, olja mm)

5. Runa Mattsson (akvareller)

____________________________________________________________________

Fotö då och nu

Carl-Olov Simonson tog flera vykort från Fotö under 50-talet. Här ser vi honom på Ussholmen när han fotograferar den gamla hamnen med en ung Bert Corneliusson i förgrunden.

Bilden här nedan är motivet som Carl-Olov fotograferade. Sedan följer samma motiv med Bert i förgrunden sommaren 2012.

____________________________________________________________________

Viviks nya badbrygga

Vivik har genom kommunens försorg fått en ny badbrygga och gångbron dit har reparerats. Arbetet blev klart före midsommar. Njut av härliga bad nu när sommarvärmen kommit.

____________________________________________________________________

Fotö Gästhamn

I gamla hamnen på Fotö finns plats för ca 20 gästande båtar för långsides förtöjning längs den gamla fiskebåtsbryggan. Hamnen erbjuder bra skydd i alla vindar. Vid gästhamnen ligger också Café Boa som har öppet till kl 20.

____________________________________________________________________

Välkomna till Café Boa

Under sommarperioden 130627- 130811 är Café Boa i gamla hamnen öppet varje dag kl 14.00-20.00. Under vecka 28 (130706-130714) öppnar Café Boa redan kl 11.00. Passa på och njut av kaffe och hembakat eller glass inne i Boa eller ute på bryggan.

____________________________________________________________________

P-plats i Kilen uthyres

(2013-07-02) En p-plats i Kilen är nu ledig. Om du är intresserad att hyra den, kontakta Sonja Josefsson 031-968907, 070-6090294.

____________________________________________________________________

Göteborgs-Posten 130623 om vindkraftsparken i Hake fjord

Läs stort reportage i GP om planerna på vindkraftspark i Hake fjord. De 15 planerade vindkraftverken, som kommer att bli de högsta i Sverige, blir lika höga som skyskrapan Turning Torso i Malmö. I reportaget intervjuas både representanter från Göteborgs Miljö- och kulturarv samt projektledare på Göteborg Energi. Klicka på länkarna för att läsa hela reportaget. GP sid 1. GP sid 4-5. GP sid 6-7.

Läs också Peter Hjörnes ledare från GP 130616, där han tar upp vindkraftsparken i Hake fjord.

____________________________________________________________________

Information om omläggning av postutdelning på Fotö.

Postutdelningen på Fotö kommer att läggas om. Anledningarna är flera: 1. Trafiken genom de centrala delarna av Fotö med park och populär lekplats måste minskas. 2. Församlingshemmet med postrum är på väg att avyttras och det är oklart var ett nytt postrum skulle placeras. 3. Problem med dubbla adresser (olika leverans och postadresser vilket skapar förvirring och förseningar). 4. Andra delar av Öckerö kommun, t.ex. Söö, har fått utdelning via postlådsamlingar eller, i äldre områden, vid tomtgränserna. En enkät har gjorts med valet mellan fortsatt utdelning vid gemensamt postboxrum eller utdelning i privata brevlådor vid tomgränserna. En stor majoritet föredrog det senare alternativet.

Efter diskussioner med posten har ett förslag tagits fram med lådsamlingar vilket tillgodoser postens krav på acceptabel arbetsbelastning för brevbärarna. För oss Fotöbor betyder det att den stora majoriteten kommer att få posten utdelad mycket närmare än tidigare, dock inte till tomtgränsen. 

De nya brevlådorna ska placeras i postlådesamlingar. Förslag till poslådesamlingarnas placering visas nu på kartor som finns att se i det nuvarande postrummet och på Fotö samhällsförenings hemsida (www.fotoorad.se). Förslagen har också granskats av kommunen för att inte blockera snöröjning, sophämtning etc. Placeringarna är ett förslag och kommer att sitta uppe under sommaren för påsyn.

Fotö samhällsförening uppmanar alla Fotöbor med synpunkter i saken att låta oss ta del av dessa skriftligen via epost till någon av samhällsföreningens styrelsemedlemmar eller brev som läggs i samhällsföreningens postlåda utanför det nuvarande postrummet. För att kunna återkoppla måste vi få avsändare med kontaktuppgifter på breven.

Fotö Öråd kommer att diskutera de inkomna synpunkterna och i samverkan med post och kommun ta hänsyn till dessa när postlådesamlingarnas placeringar fastställs.  Vi är främst intresserade av synpunkter beträffande postlådesamlingarnas placeringar och vid vilken postlådesamling man vill ha sin brevlåda. Vi behöver få in era synpunkter senast den 28/7.

När samlingarnas placeringar fastställts är det upp till oss Fotöbor att sätta upp våra postlådor. Varje hushåll bekostar inköp och uppsättning av sin brevlåda. Samhällsföreningen kommer att försöka hitta gemensamma lösningar på uppsättning av ställningar och uppköp av brevlådor för att hålla kostnaderna nere för hushållen.

Klicka på kartorna för att öppna i nytt fönster. OBS detaljerade bilder med information till vilken postlådesamling varje fastighet tillhör finns i Posthuset.

Från Fotö Öråd - Styrelsen för Fotö Samhällsförening  2013-06-22

____________________________________________________________________

Midsommarfirande 2013

Midsommar firades traditionsenligt med sång och musik av Anders Börjesson, dans kring midsommarstången, dragkamp, lotterier, fiskdamm, kaffe och trevlig stämning. Trots prognoserna om regn höll det sig borta under firandet på eftermiddagen.

____________________________________________________________________

Rutschkanan är åter på plats

Rutschkanan har varit på blästring och ommålning men är nu åter på plats i lekparken. Staketet som rengjordes under städdagen har sedan målats i två omgångar av frivilliga krafter. Vi tackar alla som bidragit till att göra lekplatsen fin och trivsam för såväl barn som vuxna. (Klicka för större bilder)

____________________________________________________________________

Gunnar Agnesson tar över som ny ordförande

Pierre Åman och Gunnar AgnessonPierre Åman (till vänster på bilden) meddelade redan vid årsmötet att han önskar lämna över ordförandeskapet för Fotö Samhällsförening. Som ny ordförande tar nu Gunnar Agnesson (till höger på bilden) över. Gunnar är född och uppväxt på Fotö men har varit ifrån ön under många år. Nu har han flyttat tillbaka till Fotö och tagit över sitt gamla föräldrahem. Till vardags är han styrman på Stena Scandinavica. Pierre kommer att vara kvar som ledamot i Fotö Öråd, samhällsföreningens styrelse.

____________________________________________________________________

Hur man blir sakägare när Mark och Miljödomstolen prövar frågan om vindkraftspark i Hake fjord

I samband med att Mark och Miljödomstolen, MMD kommer att behandla frågan om vindkraftsparken i Hake fjord har alla fastighetsägare på Fotö som kommer att bli berörda på något sätt, möjlighet att skicka in ett eget yttrande till domstolen varför man önskar bli sakägare. Med tanke på närheten till vindkraftsparken i Hake fjord så kan t ex en förändrad landskapsbild, ljusblixtar och lågfrekvent buller vara skäl som sakägare. Mera information finns att läsa från Göteborgs Kultur och Miljö Arv, GKMA. Yttrande kan dock skickas in till MMD först efter att de publicerat en kungörelse i dagspressen.

____________________________________________________________________

Trafiken är nu dubbelriktad på norra delen av Korsviksvägen

För att minska trafiken förbi lekplatsen har Fotö Öråd drivit frågan att ta bort enkelriktningen i den norra delen av Korsviksvägen. Efter en långdragen process i kontakterna med kommunen är nu enkelriktningsskylten borttagen och ersatt av skylt som visar att norrgående trafik har företräde. Eftersom vägen är smal liksom på flera andra ställen på Fotö så uppmanas alla att köra långsamt och visa hänsyn.

____________________________________________________________________

Öckerö Nät bygger fibernät i hela kommunen

Fibernät har under våren grävts ner till hushållen i Bustaden. 2013 och 2014 fortsätter man att bygga ut på Hönö och Öckerö. Tidigast 2015 är det Fotös tur. 2020 ska samtliga hushåll i Öckerö kommun fått erbjudande om anslutning. Freddy Ehrenholms från Öckerö Nät besökte Fotö Öråds senaste möte och berättade om planerna. Läs mer i mötesprotokollet eller gå in på Öckerö Näts hemsida (www.ockeronat.se).

____________________________________________________________________

Sommarjobb för ungdomar på Fotö

Fotö Samhällsförening söker ungdomar 15-19 år för sommarstädning. Arbetet består i daglig städning av toaletter i Vivi och Gamla Hamnen samt klippa gräs i ”RUTAN” och i Vivi. Är du intresserad kontakta Sonja senast 15 maj på telefon 070-6090294.

____________________________________________________________________

Städdagen 27 april

Städdagen genomfördes som planerat 27 april. Uppslutningen var god och alla som deltog gjorde en bra insats för att göra parken och lekplatsen fin och plocka skräp från stränder och vägar. Efteråt samlades alla för korvgrillning och fika i Vivi.

____________________________________________________________________

Skärgårdsmilen 2013

Årets skärgårdsmil genomfördes 20 april i strålande solsken. 386 löpare nådde mål efter 10 km. 2 km-loppet för de yngre genomfördes av 248 löpare. Länk till resultatlistan.

283 Susanna Milikic, först av damerna till parken och och trea i mål. Sedan kommer löpare i strid ström bl a 482 Raymond Englund, Fotö GIF.

Barnen vid parken hejar på. I nedförsbacken mot Café Boa ligger Blåvitt steget före Räddningstjänsten.

____________________________________________________________________

2013 års städdag på Fotö blir lördag 27 april (reservdag 4 maj)

Fotö Samhällsförening inbjuder till årets gemensamma städ- och röjdag den 27 april. Om vädrets makter inte giller det gör vi ett nytt försök den 4 maj. Precis som tidigare år behöver vi ta ett krafttag med att städa och göra vår ö fin till våren. Skräp behöver samlas upp, buskar klippas, grusgångar fyllas ut, parken skötas om, m.m, m.m. Vi samlas i parken kl 9.00 och efteråt grillas korv i Vivi kl 11.30 precis som tidigare år.

Varmt välkomna!

____________________________________________________________________

Hur kommer vindkraftsparken i Hake fjord att påverka oss på Fotö?

Avsaknad av det ljudförorenande bruset som alltid finns i stadsmiljö kan snart vara ett minne blott på Fotö, om Göteborg Energi bygger den vindkraftspark som nu planeras i Hake fjord, öster om Fotö. Enligt beräkningar som finns redovisade på Rädda Göteborgs skärgårds hemsida kan vi få räkna med en ljudnivå på minst 30 dB på Fotö (beräknat på 3,6 MW-turbiner). Sannolikt når vi 35 dB om vindkraftverken blir 190 meter höga med 4,5 MW-turbiner. Läs mera både på Rädda Göteborgs skärgårds hemsida och på Vindplats Göteborgs hemsida och ta ställning till hur vindkraftsparken påverkar oss på Fotö.

____________________________________________________________________

Bohuslän på 7:e plats av världens vackraste platser enligt CNN

Läs referat från Torslandatidningen (vecka 14) som valt Fotö som illustration. Länk till originalartikeln i CNN.

____________________________________________________________________

Årsavgift 2013 till Fotö Samhällsförening

100 kr per person eller 200 kr per familj. Betalas till Pluskonto 730359-7. Glöm inte att skriva namn och adress.

Stöd Samhällsföreningens verksamhet som är en angelägenhet för alla boende på Fotö genom att betala årsavgiften. Avgiften går odelat till projekt som ska göra Fotö till en trevlig plats att bo på eller besöka. Exempel på projekt: Underhåll av badplatser, lekplats och parken. Sommarstädning av badplatser och toaletter. Allmän städdag varje vår. Vi kommunicerar och diskuterar också med kommunen om trafikplanering, postutdelning, parkeringsbeställelser, skolan, dagis etc.

____________________________________________________________________

Skärgårdsmilen 2013 lördag 20 april

Start och mål i Hönö Klåva. Loppet går till Fotö där det vid gamla hamnen vänder tillbaka till Hönö Klåva. Loppet startar kl 11.00. Länk till anmälan.

____________________________________________________________________

Postutdelning

Efter höstens omröstning om postutdelning till tomtgräns har Fotö Öråd haft flera möten med representanter för Posten. Enligt Posten är det tyvärr otänkbart att utdelning kan ske vid varje fastighet. Man erbjuder istället ett alternativ med ett 30-tal brevlådegrupper på Fotö med 8-10 brevlådor i varje grupp. Örådet fortsätter dialogen med Posten om antalet brevlådegrupper och var de ska placeras med målsättning att avståndet blir så kort som möjligt till fastigheterna.

De som önskar fortsätta med postbox får göra det. Eftersom fastigheten där postboxarna nu finns kommer att säljas, är det sannolikt att Posten kommer att bygga en postboxstation vid planen där återvinningsstationen är placerad.

Läs mer i protokollet från Fotö Öråd 130313.

____________________________________________________________________

Bron till Hummerskär kommer att rivas

Bron till Hummerskär

Bron ut till Hummerskär är i dåligt skick. Bron byggdes i slutet på 80-talet av Samhällsföreningen med markägarens tillstånd. Nu är bron i behov av en genomgripande renovering, vilket diskuterades i Örådet förra året. I väntan på beslut gjordes vissa mindre reparationer för att bron skulle vara användbar under den gångna sommaren.

Vid kontakter som tagits med de nuvarande markägarna framkommer att de av olika skäl vill att bron istället tas bort. Vi måste respektera deras önskan. Samtidigt vet vi att många Fotöbor uppskattar bron för att nå de fina baden på Hummerskär. I fortsättningen kommer bli det bli svårare att ta sig dit. Det är Samhällsföreningens ansvar att ta bort bron, vilket kommer att ske under våren.

____________________________________________________________________

Fotö skola satsar framåt.

Lokalbladet Fotö skola

Samtidigt som Fotö Öråd har satt in en annons i Lokalbladet (2013 vecka 9) för att uppmärksamma satsningarna på Fotö skola, så har lärarna på skolan presenterat en lovande pedagogisk plan. ÖBO har skickat ut ritningar för skolans ombyggnad till entreprenörer som har 2 veckor på sig att svara med offerter. Örådet har sponsrat skolan med 2000 kr för bokinköp och ett företag har sponsrat med ett mikroskop som kan kopplas till dator.

____________________________________________________________________

Kör sakta - lekande barn !!!

Fotö har smala vägar där sikten på många ställen är skymd. För att alla ska känna sig trygga på vägarna är det viktigt att anpassa hastigheten, särskilt där barn leker.

Fotö Öråd har därför satt upp flera skyltar där det är extra viktigt att köra sakta. Vi hoppas att alla respekterar det.

____________________________________________________________________

Fotö Samhällsförenings årsmöte hölls i Café Boa 130112

Länkar till årsberättelse 2012 och årsmötesprotokoll 130112.

Årsmötet i Café Boa var välbesökt. Det är också mycket glädjande att antalet medlemmar i Fotö Samhällsförening under året mer än fördubblats till 260.

Nils Andersson och Lars-Olof Olsson blev utsedda till årets Fotöbor för sina insatser för att på ett mycket förtjänstfullt sätt värnat om parken och om skötseln av densamma.

Pierre Åman, avgående ordförande avtackades för sina insatser för Fotö Samhällsförening. Pierre kommer att vara kvar som styrelsemedlem i Örådet. Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe och tårta.

Fotö Öråd 2013

Den nya styrelsen, dvs Fotö Öråd. Över raden från vänster: Holger Josefsson (Fotö hamnförening). Bert Corneliusson (Fotö GIF), Ingela Karlsson (kontaktperson för seniorboende), Bengt Engström, Maria Uggla, Johan Sellgren, Elis Gustafsson (suppl Fotö hamnförening). Nedre raden från vänster: Emil Beijer, Sonja Josefsson, Pierre Åman, Annica Jansson. Av ordinarie medlemmar i Örådet saknas nyinvalde Gunnar Agnesson på bilden.

____________________________________________________________________

Årsmöte Fotö Samhällsförening

Välkomna till Fotö Samhällsförenings årsmöte lördag 12 januari kl 15.00 i Café Boa. Efter mötet serveras kaffe och tårta.

____________________________________________________________________

Torslandatidningen skriver om mötet 121211 angående Fotö skola

Länk till artikeln i Torslandatidningen v 51.

____________________________________________________________________

Senaste nytt om ensfyrarna på Fotö

Bohusläns museum stöder Föreningen Ensfyrarnas Vänners arbete beträffande byggnadsminnesförklaring av ensfyrarna på Tån, Fotö. Länk till museets yttrande.

Ensfyrar Fotö

____________________________________________________________________

121215: Hemsidan har nu haft 1000 besök sedan starten i mars 2012

Kom gärna med tips och idéer om innehåll och hur sidan kan utvecklas vidare. Mailadresser och telefonnummer till oss i styrelsen hittar du på kontaktsidan.

____________________________________________________________________

Positivt möte om Fotö skola

Mötet med inbjudna politiker och tjänstemän från Öckerö kommun 121211 i Café Boa gav positiva besked om Fotö skolas framtid. Skolan kommer att vara kvar och en genomgripande renovering av skolan kommer att ske under våren 2013. Ombyggnaden blir något mindre omfattande än det förslag som tidigare presenterats, men löser ändå de problem med lokalerna som finns idag. Även om skolan idag är en F-5 skola så utesluter inte ombyggnationen att det i framtiden åter kan bli en F-6-skola.

Länk till utförligt referat från mötet.

Hans Lannefors (bild vänster). Annika Jansson och Emil Beijer (bild höger).

Emil och Annika med politiker som lyssnar (bild vänster). Peter Albinsson, projektchef på Öbo, visar på en ritning hur skolan ska byggas om (bild höger).

Ingvar Svensson, ordf i Barn- och utbildningsnämnden (bild vänster).

____________________________________________________________________

Dagordning till möte om Fotö skolas framtid
tisdag 11:e december 2012, kl 18.00 i Café Boa

Länk till dagordning samt information om vilka politiker som kommer till mötet (öppnas i separat fönster).

Alla är välkomna till mötet!

Fotö Samhällsförening och Föräldraföreningen för bevarandet av Fotö skola

____________________________________________________________________

Västtrafik - nya linjer och tidtabeller fr o m 121209

Som tidigare går buss 291 från Fotö/ Hönö och 290 från Hälsö/ Öckerö. Under fliken "Turlista" är länk till tidtabellen för buss 291 uppdaterad. Från Lilla Varholmen går också Röd Express (ersätter Lila Express) till centrum medan buss 24 från Lilla Varholmen i fortsättningen vänder vid Hjalmar Brantingplatsen.

____________________________________________________________________

Möte om Fotö skolas framtid
tisdag 11:e december 2012, kl 18.00 i Café Boa

Välkomna alla Fotöbor som har frågor eller synpunkter på Fotö skolas framtid. Det gäller oavsett om ni har barn i skolan eller inte. Till mötet har vi också bjudit in kommunens politiker, som vi hoppas ska kunna ge klara besked om vad de vill med vår skola. Vi hoppas på god uppslutning eftersom frågan om skolans existens på Fotö är viktig, inte bara nu utan även i framtiden.

Kaffe och te serveras.

Välkomna!

Föräldraföreningen för Bevarandet av Fotö Skola
och Fotö Samhällsförening

Fotö skola

____________________________________________________________________

Vad händer med Fotö skola? Mötesreferat 121110

Lördag 10 november samlades ca 25 personer i Café Boa för att diskutera vad som händer med vår skola. Rykten har gått att ombyggnationen skulle vara lagd på is och rädslan är stor att det inte kommer att bli någon restaurering av skolan alls, därför tar vi nu krafttag och gemensamt undersöker vad som faktiskt har beslutats i kommunen i ärendet.

Det är viktigt att en fungerande skola finns på vår Ö. Allt annat skulle vara ett svek mot alla våra nuvarande och framtida barnfamiljer. Många har valt att bosätta sig på Fotö just pga att det finns en skola och den måste vi kämpa för att få behålla.

Kontakt har tagits med kommunchefen TH Karlsson per telefon 2012-11-12 och han säger att Torben Ferm, rektor Britt-Marie Bertrandsson samt Albinsson på Öbo fått i uppdrag att snabbt ta fram en ny behovsplan för Fotö skola. När det är gjort tas ärendet upp i AU (arbetsutskottet) troligen i början av dec. Därefter går frågan till KS.

Martin Josefsson har lagt upp ett allmänt forum i form av en facebooksida för frågor rörande Fotö skola (http://www.facebook.com/bevarafotoskola?ref=hl). Besök den gärna och lämna dina synpunkter. Besök också samhällsföreningens hemsida www.fotoorad.se  Här kan du också vara delaktig och lämna dina synpunkter.

I fortsättningen kommer några personer att närvara vid kommunens öppna möten för att ställa frågor och ta del av vad som sägs. Det är viktigt att synliggöra för våra politiker och kommunens tjänstemän att vi är aktiva och bevakar våra intressen.

____________________________________________________________________

Vad kommer att hända med Fotö skola?

Det råder just nu ovisshet kring framtiden för Fotö Förskola och Skola. Kommunstyrelsen (KS) stoppade nyligen den planerade ombyggnationen. Kostnaderna anses för höga och barnkullarna för små. Varför denna insikt kommer i sista stund är frågan.

KS har ändå givit Öbo i uppdrag att genomföra en intresseanmälan till byggföretag gällande totalentreprenad av Fotö Skola. Öbo har gjort detta men väntar på vad våra folkvalda politiker i KS och Barn & utbildningsnämnden kommer att ta för beslut kring projektets omfattning.
Enligt skolchef Jan Magnusson så finns ingen tjänsteman i Barn- och utbildningsförvaltningen som utreder frågan nu. Vi avvaktar resultatet av den upphandling som Kommunstyrelsen kommer att besluta om.

Arne Lernhag (m) och Ingvar Svensson (fp) uppger att ombyggnationen skall vara klar till höstterminen 2013. Dock framgår inte vad som skall stå klart.

Ombyggnationen enligt ursprunglig plan omfattade förskola med möjlighet till två avdelningar. Därtill skulle det finnas åk 1-3, samt möjlighet att erbjuda undervisning upp till Åk 5. Förskoleavdelningen Tumlaren skulle flyttas upp till skolan.

Det är nu vi måste agera. Hur ser vi på Fotö skola? Kommer våra barn att kunna gå där? Finns det någon naturlag som säger att det inte går att ha klasser upp till sexan? Vad händer med Fotö om skolan fortsätter att monteras ned?

Det är ännu inga definitiva beslut tagna i frågan. Vi samlar därför till möte med kort varsel för att informera om vad vi vet och för att bestämma hur vi skall gå vidare.

Vi ses i Café Boa Lörd 10 nov Kl.15:00.
Det är i nuläget oklart om någon av våra lokalpolitiker kommer att närvara.

Alla är välkomna!

Med Vänliga Hälsningar,
Annika Jansson och Emil Beijer i samråd med Fotö Samhällsförening

 

Bilagor:
Förstudie 100420
Förstudie 100818
Behovsbeskrivning Fotö skola 120221
Godkänd A-ritning 120404
Situationsplan 120706

____________________________________________________________________

Vindkraftspark i Hake fjord

Göteborgs Energi planerar att sätta upp en vindkraftspark i Hake fjord innanför Fotö. Mera om det kan man läsa på Vindplats Göteborgs hemsida, där man också kan se fotomontage av vindkraftverken med vy från Vivi på Fotö. 121023 beslutade Göteborgs Energis styrelse att gå vidare med planerna. Det innebär ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och godkännande av Göteborgs stad och Öckerö kommun.

Kritik mot vindkraftsparken har förts fram både under samrådsmöten och med insändare och debattartiklar i lokalpressen.  Mera om argumenten mot en vindkraftspark i Hake fjord kan man läsa på Föreningen Göteborgs Kultur- och Miljöarvs hemsida (www.frittvatten.se).

____________________________________________________________________

Posten

Intresseanmälan: postlåda i stället för postboxar, utdelning vid fastigheterna är nu avslutad. Utslaget blev stor majoritet för utdelning vid fastigheten. Av 188 st inkomna svar var 143 personer för ändring och 45 personer mot. Vi kommer nu redovisa resultatet till postverket och förorda utdelning efter det inkomna resultatet, alltså ändra från box till egen postlåda.

____________________________________________________________________

120917: Stora vägen avstängd

Stora vägen på Fotö är avstängd i höjd med fotbollsplanen pga reparation av vattenledning. Även minskat vattentryck på Fotö pga detta.

____________________________________________________________________

Intresseanmälan: Postutdelning vid tomtgräns på Fotö

Samhällsföreningen har fört en dialog med posten om möjligheten att få vår post utdelad vid tomtgränsen istället för i nuvarande postboxar. Det har varit svårt att få till en bra kommunikation med ansvariga på postverket och det är också svårt att som enskild få igenom en adressändring. Det krävs ett gemensamt beslut av oss innevånare på Fotö, som sedan posten skall ta ställning till och besluta utifrån. Idag har boende på SÖÖ postutdelning i sina områden.

Öppna och läs bifogade enkät och lämna svaret i Samhällsföreningens postlåda bredvid den gula postlådan vid posten eller maila ditt intresse till sonja.josefsson@bredband.net. Ditt svar vill vi ha senast 15 oktober 2012.

Om du mailar svar så ange om du vill ha posten utdelad i brevlåda vid tomtgräns eller om du vill behålla utdelning till box som idag. Glöm inte att ange namn, gatuadress och postboxnr.

____________________________________________________________________

Arbetet med sprängning nu klart i gamla hamnen

Under augusti har arbete pågått i gamla hamnen med sprängning och bortforsling av sten för att få en större plan väster om sjösättningskajen. Enligt hamnkapten Holger Josefsson blir det nu bättre plats för vinteruppläggning av båtar och möjlighet att på sommaren ställa upp husbilar eller husvagnar.

____________________________________________________________________

Nymålade ensmärken

Medlemmar från Fotö Öråd har fått utlopp för sin konstnärlighet genom att måla i ensmärkena vid hamninloppet till Fotö gamla hamn och på Lilla Äxholmen.

____________________________________________________________________

Fotö skola byggs om

Ombyggnad av Fotö skola kommer att ske under vårterminen 2013 och beräknas vara klar till skolstart höstterminen 2013. Syftet är att rymma förskola, fritidshem och skola 1-5 under samma tak. Vissa lokaler ska vara flexibla så att de kan utnyttjas av förskola eller skola beroende på hur stora barnkullarna är. Kommunen har gjort en behovsbeskrivning (Behovsbeskrivning - Förskola, skola och fritidshem Fotö 2012) som varit underlag för det fortsatta arbetet med att ta fram ritningar för ombyggnaden. Ritningar från en förstudie visar ungefär hur det kommer att bli. En del detaljer har ändrats i efterföljande ritningsversioner. Mera information om det har Mats Jansson (tel 968326), som är en av föräldrarepresentanterna i programgruppen. Under byggtiden evakueras verksamheten till Tumlaren och tillfälliga moduler på skolgården.

 

____________________________________________________________________

Café Boa öppet varje dag

Veckorna 27-30 är Café Boa i gamla hamnen öppet varje dag kl 14.00-20.00. Under vecka 28 (Hönökonferensen) öppnar Café Boa redan kl 11.00. Passa på och njut av kaffe och hembakat eller glass inne i Boa eller ute på bryggan.

____________________________________________________________________

Midsommarfirande 2012

Även om vädrets makter inte var på vår sida var det många som deltog i årets midsommarfirande. När den lövade stången hade rests dansade unga som gamla ”små grodorna” och ”skära skära havre”. Lotter och kaffebröd gick åt som smör i solsken, regnet till trots.

 

 

____________________________________________________________________

Midsommarfirande

På midsommarafton arrangerar Fotö GIF traditionsenligt midsommarfirande på fotbollsplanen.

Samling kl 10.00 för att plocka blommor och löva midsommarstången.

Kl 15.00 börjar midsommarfirandet med resning av midsommarstången, dans kring stången, dragkamp, lotterier, kaffe mm.

Fotö GIF hälsar alla välkomna!

____________________________________________________________

Skärgårdsmilen 2012

Årets upplaga av Skärgårdsmilen genomfördes 21 april av 286 löpare. Loppet gick över till Fotö och vände vid gamla hamnen tillbaka mot Hönö. Både start och mål var i Hönö Klåva. Mer information och resultatlistor hittar du på www.skargardsmilen.se.

____________________________________________________________

Städ-dagen 14 april (reservdag 21 april)

Fotö Samhällsförening inbjuder till årets gemensamma städ- och röjdag den 14 april. Om vädrets makter inte giller det gör vi ett nytt försök den 21 april. Precis som tidigare år behöver vi ta ett krafttag med att städa och göra vår ö fin till våren. Skräp behöver samlas upp, buskar klippas, grusgångar fyllas ut, parken skötas om, m.m, m.m. Vi samlas i parken kl 9.00 och efteråt grillas korv i Vivi kl 11.30 precis som tidigare år.

Varmt välkomna!

Samhällsföreningen vill också påminna om medlemsavgiften 100 kr, som kan betalas på plusgirokonto 730359-7

____________________________________________________________

Väg avstängd på Fotö vecka 12

Från och med måndagen vecka 12, den 19 mars, kommer Korsviksvägen på Fotö att vara avstängd. Vägen kommer att vara avstängd från Café Boa. Vägen är avstängd på grund av underhåll, och öppnas igen efter fredagen den 23 mars.

____________________________________________________________________

Nu har föreningen en ny hemsida www.fotoorad.se

Kom gärna med idéer, förslag och synpunkter på innehållet. Mailadresser och telefonnummer till oss i styrelsen hittar du på kontaktsidan.

____________________________________________________________________

Fotö Samhällsförenings årsmöte hölls i Församlingshemmet 120128

Länk till Årsberättelse 2011 och årsmötesprotokoll 120128.